Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry publiczne, ewidencje i archiwa

PDFRejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.pdf (34,85KB)

 

Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych
zawartych w rejestracji, ewidencjach i archiwum.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie Starostwa na wniosek zainteresowanego podmiotu. Informacje udziela pracownik prowadzący dany rejestr bądź ewidencję z zastrzeżeniem informacji, których udostępnienie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
W Starostwie Powiatowym w Namysłowie prowadzone jest archiwum zakładowe. Z zasobu dokumentacji prowadzonego w archiwum można korzystać codziennie w dniach pracy starostwa w godzinach 1100 - 1300. Udostępnianie dokumentacji z archiwum odbywa się zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr Or/20 z dnia 08 czerwca 2001r. Starosty Namysłowskiego w sprawie zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Namysłowie

Udostępnianie  dokumentacji  w  archiwum
(wyciąg z w/w zarządzenia)

§10

 1. Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację kategorii "A" i "B"  dla celów  służbowych    i naukowo-badawczych.
 2. Udostępnianie dokumentacji dla celów służbowych odbywa się za zgodą kierownika tego wydziału, z którego dokumentacja pochodzi, na podstawie kart udostępniania (Wzór Pu-A-32). Na udostępnienie dokumentacji wydziału zlikwidowanego zgodę wyraża kierownik wydziału, który przejął jego zakres działania lub - jeżeli takiego wydziału nie można ustalić - bezpośredni przełożony kierownika archiwum.
 3. Udostępnienie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniach biurowych archiwum zakładowego pod nadzorem kierownika archiwum lub wyznaczonego przez niego pracownika.
 5. W uzasadnionych wypadkach dokumentacja może być wypożyczona poza lokal archiwum zakładowego na teren pomieszczeń biurowych starostwa. Należy wówczas dokumentację znajdującą się w wypożyczonej teczce ponumerować (spaginować) oraz sporządzić jej spis i opis (np. załączniki w postaci planów, plansz itp., dokumenty luźne, stan zachowania materiałów, braki itd.).
 6. Poza biura starostwa nie wolno wypożyczać żadnej dokumentacji.
 7. Poza lokal archiwum zakładowego nie wolno wypożyczać:
  a) dokumentacji zastrzeżonej przez kierownika wydziału, który ją przekazał,
  b) dokumentacji uszkodzonej,
  c) środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.
 8. Poszukiwania dokumentacji w archiwum zakładowym przeprowadzają wyłącznie pracownicy tego archiwum.
 9. W miejsce  wyjętej z półek dokumentacji wkłada się kartę zastępczą.