Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie.


Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie

 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości rolnych:

Kompleks dwóch działek położonych w miejscowości Wilków; gmina Wilków. Działki o nr ewid.: 945/5 i 945/6 k.m. 2, KW OP1U/00058617/9. Powierzchnia łączna – 16,2539 ha. Nieruchomości rolne położone w Wilkowie przy drodze wojewódzkiej nr 451 (po prawej stronie trasy Namysłów – Wrocław), dojazd dogodny od drogi wojewódzkiej.

W skład działki, nr 945/5 o pow. 12,2774 ha, wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIVb o pow. 4,8301 ha,

- grunty orne RV    o pow. 1,5159 ha,

- grunty orne RVI   o pow. 0,2864 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 5,6450 ha.

W skład działki, nr 945/6 o pow. 3,9765 ha, wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIIIb o pow. 3,7369 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 0,2396 ha.

Nieruchomości stanowią jednorodny grunt orny uprawiany rolniczo.

Nieruchomości mają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem R – tereny użytków rolnych. Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Cena wywoławcza za dzierżawę kompleksu rolnego położonego w Wilkowie stanowi wartość czynszu bez uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie.

Cena wywoławcza wynosi - 29.700,00 zł

Wadium  -  2.000,00 zł

Postąpienie -  300,00 zł

 1. Cena wywoławcza za dzierżawę nieruchomości (roczny czynsz dzierżawny) określony powyżej jest ceną brutto. Czynsz dzierżawny podlega zwolnieniu od podatku VAT. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględnia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie.
 2. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: Czynsz dzierżawny za I półrocze płatny będzie w terminie do 30 listopada 50 %, a za II półrocze w terminie do 31 marca 50 %. Po upływie każdego roku dzierżawy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, czynsz zmieni się o równowartość stawki VAT.
 3. Wadium może być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 13.08.2018 r. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której nieruchomości wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2018 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 6. Osobie, która wygra przetarg, wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 8. Ogłoszenie I (pierwszego) przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat – Uchwała nr 135/504/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. Wykaz był wywieszony przez nr 139 (7656)
 9. Klauzula informacyjna art. 13 RODO, ogłoszenie o przetargu na dzierżawę.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w tym dzierżawy nieruchomości, co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Powiat Namysłowski - Starostwo Powiatowe w Namysłowie (zwane dalej Starostwem), Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, tel. 77 410 36 95 wew. 101, fax 77 410 39 22, e-mail: .
 2. W Starostwie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretarz@namyslow.pl lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Organizacyjny.
 3. Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do Starostwa i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 4. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie ipozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będąprzetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywaniadokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Starostwa w zakresiearchiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Powiatowi Namysłowskiemu i w stosunku doniego.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać zprzepisów prawa.Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane wnaszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczeniadokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane wewłasnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 6. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu izawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami gospodarce nieruchomościami i aktów wykonawczych doniej wydanych.
 2. Organizator przetargu nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany,w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowychdo państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczegoobejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 210.

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

 

Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz poniżej – pliki do pobrania.

1.PDFUCHWAŁA ZP Nr 139-522-2018 Dzierżawa Wilków.pdf