Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

I W zakresie spraw obywatelskich:

 1. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych
 2. Udzielanie pomocy kombatantom i osobom represjonowanym w otrzymaniu niektórych świadczeń, m in.opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych.
 3. Organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość oraz uczczenia pamięci ofiar wojny.

II W zakresie spraw wojskowych:

 1. organizacja i przeprowadzanie poboru,
 2. współdziałanie z organami wojskowymi,
 3. zarządzanie przymusowego doprowadzenia poborowych i żołnierzy rezerwy do odbycia służby wojskowej.

III W zakresie spraw obronnych:

 1. organizacja akcji kurierskiej,
 2. współdziałanie z organami wojskowymi, policją i samorządami gminnymi.


IV W zakresie obrony cywilnej:

 1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 2. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
 3. opracowywanie i uzgadnianie planów działania, organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
 6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 7. przygotowanie i ewakuowanie ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 8. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 9. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 10. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 11. wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy społecznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
 12. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
 13. zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
 14. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 15. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 16. współpraca z terenowymi organami wojskowymi,
 17. opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
 18. współpraca z pełnomocnikiem wojewody do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań, kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych,
 19. ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie i prowadzenie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych
 20. ustalenie zadań dla szefów obrony cywilnej gmin, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
 21. składanie – na wystąpienie szefa obrony cywilnej województwa – informacji o realizacji zadań obrony cywilnej,
 22. kierowanie wystąpień do szefów obrony cywilnej gmin o składanie informacji o realizacji zadań obrony cywilnej na terenie poszczególnych gmin.VI W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. Obsługa kancelaryjno – biurowa służby dyżurnej Starosty,
 2. przyjmowanie i przekazywanie komunikatów o zagrożeniach do samorządów gminnych i jednostek organizacyjnych powiatu,
 3. zbieranie i przekazywanie Staroście informacji o przestępstwach i wydarzeniach zgłoszonych przez Komendę Powiatową Policji w Namysłowie,
 4. aktualizacja bazy danych o siłach o środkach,
 5. udział w szkoleniach, ćwiczeniach treningach z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 6. udział w treningu powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz gminnych elementów systemu wykrywania i alarmowania,
 7. kontrola stanu łączności radiowej województwa na potrzeby zarządzania kryzysowego zgodnie z „Regulaminem sieci łączności radiowej”.
 8. obsługa kancelaryjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,


VII W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. prowadzenie kancelarii tajnej
 2. kierowanie wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną „pionem ochrony”,
 3. współpraca ze służbą ochrony państwa,
 4. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników na wniosek Starosty,
 5. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa dla pracowników lub odmowa jego wydania,
 6. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
 7. prowadzenie wykazu rodzajów informacji niejawnych,
 8. opracowanie i nadzór nad Instrukcją Kancelarii Materiałów Niejawnych,
 9. opracowanie i nadzór nad szczegółowymi wymaganiami w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
 10. opracowanie i nadzór nad planem postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwowa w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 11. prowadzenie szkoleń pracowników,
 12. sprawowanie bieżącego nadzoru nad stosowaniem środków ochrony fizycznej,
 13. współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa,
 14. podejmowanie działań w razie naruszeń przez pracowników przepisów o ochronie informacji niejawnych.