Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

I W zakresie spraw obywatelskich:

1) podejmowanie wraz z innymi organami skoordynowanych przedsięwzięć w celu zabezpieczania imprez masowych,
2) przygotowanie projektu zakazu przeprowadzenia imprez masowych w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzaną imprezą masową,
3) obsługa kancelaryjno – biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku,
4) udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
5) przyjmowanie informacji o wyniku zbiórek i sposobie zużytkowania zebranych ofiar oraz cofanie już wydanych zezwoleń na zbiórki publiczne,
6) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych

II W zakresie spraw wojskowych:

1) organizacja i przeprowadzanie poboru,
2) współdziałanie z organami wojskowymi,
3) zarządzanie przymusowego doprowadzenia poborowych i żołnierzy rezerwy do odbycia służby wojskowej.

III W zakresie spraw obronnych:

1) organizacja akcji kurierskiej,
2) współdziałanie z organami wojskowymi, policją i samorządami gminnymi.


IV W zakresie obrony cywilnej:

1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
2) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
3) opracowywanie i uzgadnianie planów działania, organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
4) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
5) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
7) przygotowanie i ewakuowanie ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
8) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
9) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
10) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
11) wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy społecznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
12) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
13) zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
14) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
15) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
16) współpraca z terenowymi organami wojskowymi,
17) opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
18) współpraca z pełnomocnikiem wojewody do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań, kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych,
19) ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie i prowadzenie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych
20) ustalenie zadań dla szefów obrony cywilnej gmin, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
21) składanie – na wystąpienie szefa obrony cywilnej województwa – informacji o realizacji zadań obrony cywilnej,
22) kierowanie wystąpień do szefów obrony cywilnej gmin o składanie informacji o realizacji zadań obrony cywilnej na terenie poszczególnych gmin.

 


V W zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami:

1) nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
2) wypowiadanie się w sprawie wniosku o rejestrację,
3) żądanie dostarczenia odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia,
4) występowanie z wnioskiem o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w razie nie zastosowania się stowarzyszenia do żądań ,
5) nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzyszenia,
6) występowanie o usunięcie niezgodności z prawem w działalności stowarzyszenia lub naruszeń statutu, udzielanie ostrzeżeń władzom stowarzyszenia, występowanie do sądu udzielenie upomnienia, uchylenie niezgodnej z prawem uchwały stowarzyszenia, rozwiązanie stowarzyszenia,
7) występowanie z wnioskiem do sądu o wydanie zarządzenia tymczasowego w sprawie zawieszenia w czynnościach zarządu stowarzyszenia oraz o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia,
8) występowanie z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia,
9) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia w wypadku braku odpowiednich władz lub wymaganej ilości członów stowarzyszenia,
10) ewidencjonowanie stowarzyszeń zwykłych i nadzór nad nimi.

VI W zakresie zarządzania kryzysowego:

1)    Obsługa kancelaryjno – biurowa służby dyżurnej Starosty,

2)    przyjmowanie i przekazywanie komunikatów o zagrożeniach do samorządów gminnych i jednostek organizacyjnych powiatu,

3)    zbieranie i przekazywanie Staroście informacji o przestępstwach i wydarzeniach zgłoszonych przez Komendę Powiatową Policji w Namysłowie,

4)     aktualizacja bazy danych o siłach o środkach,

5)    udział w szkoleniach, ćwiczeniach treningach z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

6)    udział w treningu powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz gminnych elementów systemu wykrywania i alarmowania,

7)    kontrola stanu łączności radiowej województwa na potrzeby zarządzania kryzysowego zgodnie z „Regulaminem sieci łączności radiowej”.


VII W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1) prowadzenie kancelarii tajnej (odpowiedzialny Kazimierz Osuch),
2) kierowanie wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną „pionem ochrony”,
3) współpraca ze służbą ochrony państwa,
4) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników na wniosek Starosty,
5) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa dla pracowników lub odmowa jego wydania,
6) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
7) prowadzenie wykazu rodzajów informacji niejawnych,
8) opracowanie i nadzór nad Instrukcją Kancelarii Tajnej,
9) opracowanie i nadzór nad szczegółowymi wymaganiami w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
10) opracowanie i nadzór nad planem postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwowa w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
11) prowadzenie szkoleń pracowników,
12) sprawowanie bieżącego nadzoru nad stosowaniem środków ochrony fizycznej,
13) współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa,
14) podejmowanie działań w razie naruszeń przez pracowników przepisów o ochronie informacji niejawnych.