Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego   O G Ł A S Z A

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu – urządzonego stoiska obsługi klienta z używalnością pomieszczeń dodatkowych położonego na sali operacyjnej obsługi klientów  na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie (Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów). Przeznaczenie stoiska – usługi ubezpieczeniowe. Standard wysoki, stolarka pcw, posadzki ceramiczne, oświetlenie punktowe.

Lokal (stoisko)  mieści się w budynku położonym na działkach o nr ewid.: 1060/1, k.m. 8, o pow. 0,0032 ha, 1061/2, k.m. 8, o pow. 0,2367 ha, 1062/1, k.m. 8, o pow. 0,0262 ha, KW OP1U/00019378/6 i OP1U/00070753/4. Nieruchomości mają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Łączna pow. Użytkowa lokalu to 17 m2 (w tym: pow. użytkowa podstawowa stoiska 16 m2, pow. użytkowa dodatkowa 1 m2).

Lokalizacja ogólna: atrakcyjna w sąsiedztwie terenów usług i mieszkaniowych.

Lokalizacja szczegółowa: bardzo atrakcyjna, położenie na parterze budynku Starostwa Powiatowego, na sali operacyjnej obsługi klientów.

Instalacje: woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepłociąg, telefon, komputer, wentylacja, dojazd dogodny, miejsca parkingowe w pobliżu.

Korzystanie z pomieszczeń dodatkowych: pomieszczenia WC z umywalką, pomieszczenie socjalne na I piętrze.

Lokal zostanie wydzierżawiony w drodze przetargu na okres do 3 lat począwszy od 01.11.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ubezpieczeniowych w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.

Przeznaczenie nieruchomości wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów: A.15U – - budynki zamieszkania zbiorowego, budynki użyteczności publicznej, parkingi terenowe i parkingi wbudowane (bez wymogu towarzyszenia zabudowie przewidzianej na terenie), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXIII/321/09  z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz.131 z 1.02.2010 r.).

 1. Cena wywoławcza (czynsz dzierżawny) za dzierżawę lokalu wynosi 1.500,00 zł miesięcznie w tym 23% podatek VAT.
 2. Wadium wynosi 250,00 zł.
 3. Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł.
 4. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsz za dzierżawę płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu w czasie trwania umowy dzierżawy. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględnienia podatku od nieruchomości, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie.
 5. Wadium może być wpłacone w pieniądzu, albo wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 08.10.2018 r. włącznie. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
 6. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2018 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 8. Osobie, która wygra przetarg, wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 10. Ogłoszenie I (pierwszego) przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat – Uchwała nr 135/505/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 18.06.2018 r. do dnia 09.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 139 (7656) z dnia 18.06.2018r.
 11. Klauzula informacyjna art. 13 RODO, ogłoszenie o przetargu na dzierżawę.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w tym dzierżawy nieruchomości, co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Powiat Namysłowski - Starostwo Powiatowe w Namysłowie (zwane dalej Starostwem), Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, tel. 77 410 36 95 wew. 101, fax 77 410 39 22, e-mail: .
 2. W Starostwie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretarz@namyslow.pl lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Organizacyjny.
 3. Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do Starostwa i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 4. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Starostwa w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Powiatowi Namysłowskiemu i w stosunku do niego.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 6. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami gospodarce nieruchomościami i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 2. Organizator przetargu nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 210.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz poniżej – pliki do pobrania.

PDFUchwała ogłoszenie nr 141-533 z 29.08.2018.pdf (236,27KB)