Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakładanie stowarzyszeń zwykłych

 

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis do ewidencji;

Ustawa nie ma ustalonego wzoru wniosku, nie mniej jednak wniosek powinien zawierać:

a) datę jego sporządzenia,

b) adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),

c) pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego,

d) podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany).

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego na stronie internetowej Starostwa w zakładce „stowarzyszenia zwykłe”.

 • do wniosku należy dołączyć:
 1. protokół z zebrania założycielskiego zawierający zapisy w protokole (uchwały) o:
  • założeniu stowarzyszenia,
  • przyjęciu regulaminu,
  • wyborze przedstawiciela lub zarządu,
  • ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej;
 2. regulamin działania stowarzyszenia;
 3. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • miejsce zamieszkania ,
  • własnoręczny podpis;
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);
 6. adres siedziby stowarzyszenia.

 

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego:

 

Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę stowarzyszenia,
 • przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia,
 • zasady dokonywania zmian zapisów regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

 

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • trybu wyboru zarządu oraz uzupełniania składu,
 • kompetencji zarządu,
 • warunków ważności podejmowanych uchwał,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

UWAGA:

Powołanie zarządu i organu kontroli nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe będzie się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego (OPP), to będą one potrzebne.

 

Również w przypadku, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie powoływać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), to w regulaminie należy określić tryb wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

 

Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni  spowoduje jego bezskuteczność.

 

OPŁATY:

 

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

 • z chwilą wpisu do ewidencji, stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność,
 • stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • na wniosek starosty lub prokuratora, sąd rejestrowy może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa,
 • stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki  finansowe na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
 • stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Ponadto stowarzyszenie musi:

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacji „REGON”,
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

 

WAŻNE!

Do chwili uzyskania wpisu „stare” stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie starych zasad, m.in. jako jedyne źródło finansowania mają składki członkowskie.

 

Nawiązując do powyższego – co powinny zrobić „stare” stowarzyszenia zwykłe po tym terminie (po 20 maja 2016r.).

 

Mają one do wyboru j.n.:

 • dostosować dotychczasowe regulaminy i zasady działania do nowych przepisów prawnych i uzyskać wpis do nowo obowiązującej ewidencji prowadzonej przez starostę;
 • nie uzyskać wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę – spowoduje to rozwiązanie stowarzyszenia z mocy prawa.

 

Gdy stowarzyszenie nie uzyska wpisu do ewidencji zostanie ono rozwiązane z mocy prawa, bez względu na to, że działa prężnie i od wielu lat.

 

Stowarzyszenia już istniejące mają czas 24 miesiące na dostosowanie regulaminów do obowiązujących przepisów prawnych – ostateczny termin upłynie 20 maja 2018r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

DOC1. Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego - PRZEDSTAWICIEL.doc (26,00KB)

DOC1a. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - PRZEDSTAWICIEL.doc (33,00KB)

DOC1b. Lista założycieli stowarzyszenia.doc (34,50KB)

DOC1c. Uchwała o założeniu stowarzyszenia.doc (23,00KB)

DOC1d. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc (23,00KB)

DOC1e. Uchwała o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia.doc (23,50KB)

DOC1f. Regulamin stowarzyszenia zwykłego - przedstawiciel.doc (41,00KB)

 

DOC2. Wniosek o wpis do ewidencji - ZARZĄD.doc (25,50KB)

DOC2a. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - ZARZĄD.doc (39,50KB)

DOC2b. Lista założycieli stowarzyszenia.doc (34,50KB)

DOC2c. Uchwała o założeniu stowarzyszenia.doc (23,00KB)

DOC2d. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc (23,00KB)

DOC2e. Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia.doc (24,50KB)

DOC2f. Regulamin - ZARZĄD.doc (38,50KB)

 

DOC3. Wniosek o wpis do ewidencji - ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA.doc (27,50KB)

DOC3a. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - ZARZĄD.doc (44,50KB)

DOC3b. Lista założycieli stowarzyszenia.doc (34,50KB)

DOC3c. Uchwała o założeniu stowarzyszenia.doc (23,00KB)

DOC3d. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc (23,00KB)

DOC3e. Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia.doc (24,50KB)

DOC3f. Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej stowarzyszenia.doc (24,50KB)

DOC3g. Regulamin stowarzyszenia zwykłego - ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA.doc (29,50KB)

 

Opracowała:

Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich