Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.

L.p. Nr z dnia w sprawie / o
374 106/374/2021 26 października 2021 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2022 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8.
373 106/373/2021 26 października 2021 r.

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

372 105/372/2021 13 października 2021 r.  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. 
371 105/371/2021 13 października 2021 r.  zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2021 roku.
370 105/370/2021 13 października 2021 r.  zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
369 105/369/2021 13 października 2021 r.  zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
368 105/368/2021 13 października 2021 r. 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Biznes to podstawa” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

367 105/367/2021 13 października 2021 r. 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Biznes to podstawa” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

366 104/366/2021 01 października 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok. 
365 104/365/2021 01 października 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2021 roku.
364 104/364/2021 01 października 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
363 104/363/2021 01 października 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
362 104/362/2021 01 października 2021 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej, obręb ewidencyjny Grodziec do kategorii dróg gminnych.
361 102/361/2021 14 września 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.
360 102/360/2021 14 września 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
359 102/359/2021 14 września 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
358 101/358/2021 30 sierpnia 2021 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.
357 101/357/2021 30 sierpnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmiana planu wydatków w 2021 roku.
356 101/356/2021 30 sierpnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2021 roku.
355 101/355/2021 30 sierpnia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
354 100/354/2021 25 sierpnia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2021 roku.
353 100/353/2021 25 sierpnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie - nowe możliwości powiatu namysłowskiego” finansowanego ze środków Funduszu Pracy
352 100/352/2021 25 sierpnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie - nowe możliwości powiatu namysłowskiego” finansowanego ze środków Funduszu Pracy
351 99/351/2021 29 lipca 2021 r.  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
350 99/350/2021 29 lipca 2021 r.  zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2021 roku.
349 99/349/2021 29 lipca 2021 r.  zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
348 99/348/2021 29 lipca 2021 r.  zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku.
347 99/347/2021 29 lipca 2021 r. 

wykazu nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

346 98/346/2021 09 lipca 2021 r.  wykazu nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat. 
345 97/345/2021 28 czerwca 2021 r.  udzielenia pożyczki krótkoterminowej. 
344 96/344/2021 24 czerwca 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
343 96/343/2021 24 czerwca 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku
342 95/342/2021 15 czerwca 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2021 roku
341 95/341/2021 15 czerwca 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku
340 95/340/2021 15 czerwca 2021 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV ( czwartego) publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki budowlanej położonej w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza. 
339 94/339/2021 26 maja 2021r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych, opracowań i dokumentów wymaganych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Braterskiej w Namysłowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie”.
338 94/338/2021 26 maja 2021 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej w m. Domaradzka Kuźnia, ul. 1 Maja, do kategorii dróg gminnych.
337 93/337/2021 17 maja 2021r.

wykazu nieruchomości - pomieszczeń w budynku położonym przy placu Wolności 1 w Namysłowie przeznaczonych do oddania w użyczenie, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Namysłowie.

336 93/336/2021 17 maja 2021r. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Namysłowie, części nieruchomości Powiatu Namysłowskiego położonej przy Placu Wolności 1 w Namysłowie.
335 93/335/2021 17 maja 2021r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
334 93/334/2021 17 maja 2021r. przedstawienia Radzie Powiatu Namysłowskiego Raportu o stanie powiatu za rok 2020.
333 93/333/2021 28 kwietnia 2021r. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi na 2021 rok. 
332 91/332/2021 28 kwietnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
331 91/331/2021 28 kwietnia 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medyk- dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 w Namysłowie.
330 91/330/2021 28 kwietnia 2021 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej.
329 91/329/2021 28 kwietnia 2021 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za rok 2020.
328 89/328/2021 29 marca 2021 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu.
327 89/327/2021 29 marca 2021 r.

ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza

326 89/326/2021 29 marca 2021 r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
325 88/325/2021 19 marca 2021 r. powołania komisji zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń kat. I przejazd pojazdów nienormatywnych. 
324 88/324/2021 19 marca 2021 r.

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczone do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów

323 88/323/2021 19 marca 2021 r. wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Namysłowskiego na rzecz Gminy Namysłów
322 88/322/2021 19 marca 2021 r. zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza 13.000 złotych
321 88/321/2021 19 marca 2021 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu Namysłowskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
320 88/320/2021 19 marca 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
319 88/319/2021 19 marca 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku
318 88/318/2021 19 marca 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2021 roku
317 86/317/2021 03 luty 2021 r. bezpłatnego udostępniania sal gimnastycznych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
316 86/316/2021 03 luty 2021 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2021 roku.
315 86/315/2021 03 luty 2021 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
314 86/314/2021 03 luty 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku. 
313 86/313/2021 03 luty 2021 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych .
312 86/312/2021 03 luty 2021 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
311 85/311/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
310 85/310/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej do zaciągania zobowiązań.
309 85/309/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań. 
308 85/308/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
307 85/307/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
306 85/306/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań.
305 85/305/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
304 85/304/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
303 85/303/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań. 
302 85/302/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
301 85/301/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
300 85/300/2021 18 stycznia 2021 r.  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
299 85/299/2021 18 stycznia 2021 r.  uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
298 85/298/2021 18 stycznia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej.
297 85/297/2021 18 stycznia 2021 r.  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia form i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w 2021 roku.
296 84/296/2021 04 stycznia 2021 r.

zmiany uchwały nr 50/182/2020 z dnia 07.04.2020 w sprawie obniżenia stawek czynszu za dzierżawę/najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

295 84/295/2021 04 stycznia 2021 r.

obniżenia stawki czynszu za dzierżawę budynku prosektorium stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonego na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

294 84/294/2021 04 stycznia 2021 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2021 roku.
293 84/293/2021 04 stycznia 2021 r. zmian budżetu w związku ze zmianą dochodów i wydatków w 2021 roku.
292 83/292/2020 30 grudnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
291 83/291/2020 30 grudnia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
289 82/289/2020 29 grudnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
288 82/288/2020 29 grudnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
287 82/287/2020 29 grudnia 2020 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat pomieszczenia usługowego z używalnością pomieszczeń dodatkowych położonego na sali operacyjnej obsługi klientów na parterze budynku Starostwa Powiatowego          w Namysłowie.
286 81/286/2020 21 grudnia 2020 r.  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. 
285 81/285/2020 21 grudnia 2020 r.  zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku.
284 81/284/2020 21 grudnia 2020 r.  zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku. 
283 81/283/2020 21 grudnia 2020 r.  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze umowy nieruchomości Gminy Namysłów z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. 
282 81/282/2020 21 grudnia 2020 r.  zmiany uchwały Nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 18.12.2019r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019-2022.
281 79/281/2020 15 grudnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku.
280 78/280/2020 08 grudnia 2020 r. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
279 78/279/2020 08 grudnia 2020 r. zmian  w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2020 roku.
278 78/278/2020 08 grudnia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
277 78/277/2020 08 grudnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
276 77/276/2020 30 listopada 2020 r.

udzielenia poręczenia krótkoterminowego.

Uchwała nieważna w związku z rozstrzygnięciem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 31 grudnia 2020r.

275 77/275/2020 30 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
274 77/274/2020 30 listopada 2020 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie Panu Jackowi Pietroszkowi.
273 77/273/2020 30 listopada 2020 r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
272 76/272/2020 27 listopada 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
271 76/271/2020 27 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
270 76/270/2020 27 listopada 2020 r. wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój ul. Sienkiewicza 8.
269 75/269/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (VII)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
268 75/268/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
267 75/267/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (VII)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
266 75/266/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
265 75/265/2020 25 listopada 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (VI)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
264 74/264/2020 18 listopada 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok. 
263 74/263/2020 18 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
262 74/262/2020 18 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku. 
261 74/261/2020 18 listopada 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
260 74/260/2020 18 listopada 2020 r.

powołania komisji  konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.

259 74/259/2020 18 listopada 2020 r.

wykazu nieruchomości – pomieszczenia usługowego mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

258 74/258/2020 18 listopada 2020 r.

wykazu nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

257 73/257/2020 12 listopada 2020 r. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
256 73/256/2020 12 listopada 2020 r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-2029.
255 72/255/2020 03 listopada 2020 r. zmiany plany finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
254 72/254/2020 03 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku.
253 72/253/2020 03 listopada 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
252 72/252/2020 03 listopada 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
251 72/251/2020 03 listopada 2020 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej.
250 72/250/2020 03 listopada 2020 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
249 72/249/2020 03 listopada 2020 r. unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
248 71/248/2020 28 pażdziernika 2020 r. upoważnienia członków Zarządu do wykonania czynności prawnych polegających na udzieleniu poreczenia w 2020 roku.
247 71/247/2020 28 pażdziernika 2020 r.

powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie   prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój ul. Sienkiewicza 8.

246 71/246/2020 28 pażdziernika 2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8.

245 71/245/2020 28 pażdziernika 2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Pauliny Pawlak, przy realizacji zadania pn.: „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka – zagospodarowanie poscaleniowe”

244 71/244/2020 28 pażdziernika 2020 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza
243 70/243/2020 23 pażdziernika 2020 r. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
242 70/242/2020 23 pażdziernika 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie.
241 70/241/2020 23 pażdziernika 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
240 69/240/2020 20 października 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
239 69/239/2020 20 października 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
238 69/238/2020 20 października 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku.
237 69/237/2020 20 października 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
236 69/236/2020 20 października 2020 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
235 68/235/2020 06 października 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 r.
234 67/234/2020 28 września 2020 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku.
233 67/233/2020 28 września 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
232 67/232/2020 28 września 2020 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
231 66/231/2020 22 września 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
230 66/230/2020 22 września 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
229 66/229/2020 22 września 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
228 65/228/2020 14 września 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
227 64/227/2020 09 września 2020 r.

wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej w m. Ładza, ul. Polna, do kategorii dróg gminnych

226 64/226/2020 09 września 2020 r. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego  dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
225 63/225/2020 31 sierpnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
224 63/224/2020 31 sierpnia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
223 63/223/2020 31 sierpnia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2020 roku
222 63/222/2020 31 sierpnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
221 63/221/2020 31 sierpnia 2020 r.

wydania opinii o wyłączenie z ciągu drogi nr 2294 O ul. Przemysłowa w m. Wołczyn, działki nr 596/1

220 63/220/2020 31 sierpnia 2020 r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
219 63/219/2020 31 sierpnia 2020 r. udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg
218 63/218/2020 31 sierpnia 2020 r. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
217 63/217/2020 31 sierpnia 2020 r.  udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej do składania i realizacji projektu grantowego z Narodowego Funduszu Zdrowia pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia
216 63/216/2020 31 sierpnia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej do składania i realizacji wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu pn. Wspieramy DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
215 62/215/2020 10 sierpnia 2020 r.

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego  dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

214 62/214/2020 10 sierpnia 2020 r.

zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku

213 61/213/2020 05 sierpnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2020 rok
212 61/212/2020 05 sierpnia 2020 r. zmian  wbudżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2020 roku
211 61/211/2020 05 sierpnia 2020 r. zmian budzetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
210 61/210/2020 05 sierpnia 2020 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
209 61/209/2020 05 sierpnia 2020 r. wydania opinii o pozbawieniu drogi nr 2295 O ul. Sienkiewicza w m. Wołczyn, kategorii drogi powiatowej
208 60/208/2020 07 lipca 2020 r. zmian z budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2020 roku
207 60/207/2020 07 lipca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku  
206 59/206/2020 24 czerwca 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
205 59/205/2020 24 czerwca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
204 59/204/2020 24 czerwca 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
203 58/203/2020 19 czerwca 2020 r. przyjecia i przedstawienia planu rozwoju i finansowania sieci dróg powiatowych w powiecie namysłowskim na lata 2020-2030
202 57/202/2020 16 czerwca 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu adnimiostracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2020 rok
201 57/201/2020 16 czerwca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
200 57/200/2020 16 czerwca 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
199 57/199/2020 16 czerwca 2020 r. przyjecia i przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Namysłowksiego za 2019 rok
198 57/198/2020 16 czerwca 2020 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnetrznej w m. Wojeciechów do kategorii dróg gminnych
197 56/197/2020 01 czerwca 2020 r.     

  ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza.

196 56/196/2020 01 czerwca 2020 r. wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych w m. Barzyna i Kowalowice ul. szkolna i ul. parkowa do kategorii dróg gminnych.
195 56/195/2020 01 czerwca 2020 r. wydania opinii o pozbawieniu części drogi nr 1541 D, obręb Chwałowice oraz Dębina, kwtegorii drogi powiatowej.
194 54/194/2020 20 maja 2020 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłwoskiego za 2019 rok.
193 53/193/2020 15 maja 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
192 53/192/2020 15 maja 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
191 53/191/2020 15 maja 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
190 52/190/2020 05 maja 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2020 roku
189 52/189/2020 05 maja 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
188 52/188/2020 05 maja 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
187 52/187/2020 05 maja 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
186 51/186/2020 16 kwietnia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
185 51/185/2020 16 kwietnia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
184 51/184/2020 16 kwietnia 2020 r.

udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności, w zakresie realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu III finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

183 51/183/2020 16 kwietnia 2020 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
182 50/182/2020 07 kwietnia 2020 r. obniżenia stawek czynszu za dzierżawę/najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczonych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
181 49/181/2020 26 marca 2020 r.

wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza, przeznaczonych do sprzedaży

180 48/180/2020 17 marca 2020 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie powiatu
179 48/179/2020 17 marca 2020 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2020 roku
178 48/178/2020 17 marca 2020 r. zmian planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok
177 48/177/2020 17 marca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2020 roku
176 48/176/2020 17 marca 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku
175 48/175/2020 17 marca 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku
174 45/174/2020 29 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (VI)” w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
173 45/173/2020 29 stycznia 2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

172 45/172/2020 29 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnitwa dla Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
171 45/171/2020 29 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych in. Żołnierzy września 1939 roku w Namysłowie.
170 45/170/2020 29 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych i. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
169 45/169/2020 29 stycznia 2020 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2020 rok.
168 45/168/2020 29 stycznia 2020 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku.
167 45/167/2020 29 stycznia 2020 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2020 roku.
166 45/166/2020 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia form i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w 2020 roku

165 44/165/2020 17 stycznia 2020 r. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
164 44/164/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
163 44/163/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
162 44/162/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciagania zobowiązań.
161 44/161/2020 17 stycznia 2020 r. upowaznienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
160 44/160/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
159 44/159/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
158 44/158/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie do zaciagania zobowiązań.
157 44/157/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciagania zobowiązań.
156 44/156/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie do zaciagania zobowiązań.
155 44/155/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
154 44/154/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania zobowiązań.
153 44/153/2020 17 stycznia 2020 r. upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w namysłowie do zaciągania zobowiązań.
152 44/152/2020 17 stycznia 2020 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
151 44/151/2020 17 stycznia 2020 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostałych bez pracy w powiecie Namysłowskim (VI) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
150 43/150/2019 30 grudnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
149 43/149/2019 30 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
148 43/148/2019 30 grudnia 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku.
147 43/147/2019 30 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2019 roku.
146 43/146/2019 30 grudnia 2019 r. zmiany Uchwały Nr 40/134/2019 Zarzadu Powiatu Namysłowskiego z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
145 42/145/2019 18 grudnia 2019 r. zmiany planu finansowgo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok. 
144 42/144/2019 18 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2019 roku.
143 42/143/2019 18 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
142 42/142/2019 18 grudnia 2019 r. upoważnienia członków zarzadu do wykonywania czynności prawnych polegających na zaciągniecie kredytu długoterminowego w 209 roku. 
141 42/141/2019 18 grudnia 2019 r. zmiana uchwały w sprawie zaad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospo. w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastepczej zawodowej lub niezawodowej.
140 42/140/2019 18 grudnia 2019 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia ( treciego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierzawę na okres do trzech lat, budynku prosektorium połozonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
139 42/139/2019 18 grudnia 2019 r. wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2019-2022.
138 41/138/2019 09 grudnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administraji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2019 rok.
137 41/137/2019 09 grudnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
136 40/136/2019 27 listopada 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
135 40/135/2019 27 listopada 2019 r. zmiany w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2019 roku.
134 40/134/2019 27 listopada 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
133 40/133/2019 27 listopada 2019 r. zmian budzetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku.
132 40/132/2019 27 listopada 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku 
131 39/131/2019 18 Listopada 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2019 rok.
130 39/130/2019 18 Listopada 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku.
129 39/129/2019 18 Listopada 2019 r. zmian budżetu w zwiąkzu ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku.
128 39/128/2019 18 Listopada 2019 r. powołania i określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursuie ofert na powierzenie " prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnie prowadzone"
127 39/127/2019 18 Listopada 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej Z-cy Dyr.  Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do skladania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
126 39/126/2019 18 Listopada 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi Dyr.  Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do skladania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
125 38/125/2019 13 Listopada 2019 r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020-2030.
124 38/124/2019 13 Listopada 2019 r. przedstawienia projketu uchwały budżetowej na 2020 rok
123 36/123/2019 30 października 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół mechanicznych im. Żołnierzy września 1939 r. w Namysłowie.
122 36/122/2019 30 października 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawmi na 2019 r.
121 36/121/2019 30 października 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejzeniem rezerwy celowej w 2019 r.
120 36/120/2019 30 października 2019 r. zmian w budżecie w zwiąkzu ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
119 36/119/2019 30 października 2019 r. zmian budżetu w zwiąkzu ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku.
118 36/118/2019 30 października 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
"Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej swiadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatleskiego oraz edukacji prawnej
w powiecie namysłwoskim w 2020 roku.
117 35/117/2019 21 października 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
116 35/116/2019 21 października 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
115 35/115/2019 21 października 2019 r. zmian budzetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
114 35/114/2019 21 października 2019 r. wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na rzecz Gminy Namysłów
113 34/113/2019 14 pażdziernika 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrebnymi ustawami na 2019 r.
112 34/112/2019 14 pażdziernika 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
111 34/111/2019 14 pażdziernika 2019 r. zmian w budżetu w związku ze zmianą dotacji w 2019 r.
110 33/110/2019 02 października 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
109 33/109/2019 02 października 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
108 33/108/2019 02 października 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
107 33/107/2019 02 października 2019 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
106 32/106/2019 23 września 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
105 32/105/2019 23 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
104 32/104/2019 23 września 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
103 32/103/2019 23 września 2019 r. zaopiniowania projektu " Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023"
102 31/102/2019 16 września 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.
101 31/101/2019 16 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2019r.
100 31/100/2019 16 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
99 31/99/2019 16 września 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
98 31/98/2019 16 września 2019 r.

poparcia inicjatywy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42 z drogami powiatowymi nr 1136 O i 1131 O w m. Domaszowice

97 31/97/2019 16 września 2019 r.

wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 2097 O ul. Grunwaldzka, 2121 O ul. Waryńskiego, 2124 O ul. Mickiewicza  i 2127 O ul. Moniuszki w Kluczborku

96 31/96/2019 16 września 2019 r.

wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 1315 O Wędrynia – Gronowice i 1317 O Kuniów – Szumirad zlokalizowanych na terenie gminy Lasowice Wielkie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 1315 O Wędrynia – Gronowice i 1317 O Kuniów – Szumirad zlokalizowanych na terenie gminy Lasowice Wielkie

95 29/95/2019 30 sierpnia 2019 r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
94 29/94/2019 30 sierpnia 2019 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu
za pierwsze półrocze 2019 roku
93 29/93/2019 30 sierpnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
92 29/92/2019 30 sierpnia 2019 r.  zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
91 28/91/2019 20 sierpnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.
90 28/90/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r. 
89 28/89/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
88 28/88/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej 
87 28/87/2019 20 sierpnia 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i decyzji administracyjnych dotyczących wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” 
86 27/86/2019 12 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2019 r. 
85 27/85/2019 12 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
84 26/84/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 

83 26/83/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy
ogólnej w 2019 roku

82 26/82/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku 

81 26/81/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku

80 26/80/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

79 26/79/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o pozbawieniu części dróg nr: 1592 D (działki nr: 181 obręb Brzezimierz i 122 obręb Polwica) i 1595 D (działki nr: 375/1, 371/2 obręb Domaniówi 89/2 obręb Kuchary) na terenie Gminy Domaniów, kategorii drogi powiatowej 

78 25/78/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
77 25/77/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2019 roku
76 25/76/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
74 25/74/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczone do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów
73 25/73/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
72 25/72/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
71 25/71/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Dom Pomocy Społecznej ’’Promyk” w Kamiennej
70 25/70/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
69 23/69/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej    w 2019 roku 
68 23/68/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
67 23/67/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
66 23/66/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
65 22/65/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
64 22/64/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
63 22/63/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku
62 22/62/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2019 roku
61 20/61/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 
60 20/60/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
59 20/59/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej
w 2019 roku 
58 20/58/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
57 19/57/2019 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Namysłowskiego za 2018 rok 
56 18/56/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2018 rok 
55 17/55/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
54 17/54/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
53 16/53/2019 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
52 13/52/2019 27 marca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku

51 13/51/2019  27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
50 12/50/2019 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 
49 12/49/2019 18 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
48 12/48/2019 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli oraz, specjalności i form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2019
47 11/47/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
46 11/46/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań 
45 11/45/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
44 11/44/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
43 11/43/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
42 11/42/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
41 11/41/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
40 11/40/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
39 11/39/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
38 11/38/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
37 11/37/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania  zobowiązań
36 11/36/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
35 11/35/2019 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku
34 11/34/2019 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu   
33 11/33/2019 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 
32 11/32/2019 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie 
31 10/31/2019 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
30 10/30/2019 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
29 10/29/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
28 9/28/2019 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia XI (jedenastych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
27 9/27/2019 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VIII (ósmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
26 9/26/2019 18 lutego 2019 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VII (siódmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza 
25 8/25/2019 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok  
24 8/24/2019 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
23 7/23/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie  
22 6/22/2019 14 stycznia 2019 r.  w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok  
21 6/21/2019 14 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie  
20 6/20/2019  14 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg  
19 5/19/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
18 5/18/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
17 5/17/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku  
16 5/16/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
15 4/15/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
14 4/14/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
13 4/13/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2018 roku 
12 4/12/2018 19 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej  
11 4/11/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 79/289/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2019  
10 4/10/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VI (szóstych), VII (siódmych) i X (dziesiątych), publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza i ul. Gałczyńskiego 
9 3/9/2018 12 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
8 2/8/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
7 2/7/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
6 2/6/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku  
5 2/5/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior + w Namysłowie  
4 1/4/2018 28 listopada 2018 r.  sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok   
3 1/3/2018 28 listopada 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
2 1/2/2018 28 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
1 1/1/2018 28 listopada 2018 r.  udzielenia upoważnienia dla Starosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg