Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

PODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Starosta na mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) zobowiązany jest do utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku.

Szczegółowe zadania w/w komisji określa art. 38a ust. 2 cyt. wyżej ustawy, a mianowicie:


1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z w/w zakresu,
3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z tego zakresu,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie j.w.,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1,2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, (innych niż wymienione wyżej) zagadnień dot. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Przewodniczący komisji, w celu wykonywania zadań komisji, może żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu powiatu¸ a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
W terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego starosta zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie to ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.


PDFZARZĄDZENIE NR 14_04_2022.pdf (2,08MB)
PDFPLAN PRACY KBIP NA 2023 rok.pdf (164,97KB)
PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KBiP ZA 2022r.pdf (169,64KB)