Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 04/01/2015

STAROSTY  NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4,5,6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1166) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Tworzy się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Namysłowskiego, zwany dalej „Zespołem”.
 2. Zespół jest organem, za pomocą którego Starosta Namysłowski wykonuje na terenie powiatu namysłowskiego zadania zarządzania kryzysowego, które są określone w § 4.

 

§ 2

 1. W skład Zespołu powołuję:
  1. Szef Zespołu  -  Starosta Namysłowski;
  2. Zastępca Szefa Zespołu  Powiatowego – Wicestarosta Namysłowski;
  3. Zastępca Szefa Zespołu Powiatowego –  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie;
  4. Członkowie Zespołu:

a) Sekretarz Powiatu;

b) Naczwelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich;

c) Inspektor ds. OC, Obronności i Zarządzania Kryzysowego;

d) Podinspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

e) Naczelnik Wydziału Dróg;

f) Komendant Powiatowy Policji;

g) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

h) Powiatowy Lekarz Weterynarii;

i) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;

j) Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 1. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli.
 2. Do pracy w Zespole, w zależności od potrzeb, mogą być wyznaczani przez Starostę Namysłowskiego kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa. W/w osoby działają w Zespole na prawach członka.
 3. Starosta, stosownie do zaistniałej sytuacji, może doraźnie zapraszać do pracy w Zespole inne osoby, nie będące członkami Zespołu spośród:

a) osób zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych;

b) przedstawicieli organizacji pozarządowych;

c) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych;

d) innych osób.

§ 3

 1. Posiedzenie Zespołu zwołuje Starosta Namysłowski – Szef Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – zastępca.
 2. Posiedzenia Zespołu zwołuje się  w trybie zwyczajnym przynajmniej dwa razy w roku.
 3. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej tj. wystąpienia lub możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej, podczas której wymagane jest podjęcie działań – posiedzenie Zespołu zwoływane jest w trybie nadzwyczajnym.
 4. W przypadku zwołania posiedzenia w trybie zwyczajnym Starosta zawiadamia członków Zespołu oraz inne zaproszone osoby, w zależności od tematyki posiedzenia, pisemnie. W piśmie zawiera się informację o czasie, miejscu i porządku obrad.
 5. W przypadku zwołania posiedzenia w sytuacji nadzwyczajnej Starosta zawiadamia członków Zespołu oraz inne wybrane osoby, w zależności od rodzaju zdarzenia  wszystkimi dostępnymi środkami teleinformatycznymi, określając temat, miejsce i termin posiedzenia.
 6. W sprawach dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń występujących na terenie danej gminy na posiedzenie Zespołu zapraszany jest burmistrz/wójt  tej gminy lub upoważniona przez niego osoba.
 7. Szef Zespołu, jego zastępcy oraz członkowie nie otrzymują o dodatkowego wynagrodzenia, diet lub ryczałtów za udział w pracach.

§ 4

Do zadań Zespołu należy:

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo  publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. Ocenę występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń zawiera Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Namysłowskiego.

2. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej Zespół, na posiedzeniu  w pełnym składzie lub w składzie określonym przez Starostę dokona oceny potencjalnych zagrożeń oraz prognozy rozwoju sytuacji stosownie do skali występującego zagrożenia.

3. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego.

4. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.                    

      5. Opiniowanie planu zarządzania kryzysowego powiatu namysłowskiego.

 

§ 5

 1. Dokumentami działań Zespołu są:
  1. roczny plan pracy zatwierdzony przez Starostę;
  2. powiatowy plan zarządzania kryzysowego;
  3. plany ćwiczeń;
  4. protokoły posiedzeń;
  5. raporty bieżące i okresowe.
 2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
 3. W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej podjęcia natychmiastowych działań miejscem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego są wyznaczone pomieszczenia zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
 4. Szef  Zespołu może zarządzić posiedzenie Zespołu w innym miejscu niż określone w  § 5 ust. 2 i 3.
 5. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Namysłowie.


§ 6

 1. Prawo udzielania informacji prasowych przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego lub upoważnionej przez niego osobie.
 2. Decyzje o zapraszaniu na posiedzenia Zespołu przedstawicieli środków masowego przekazu podejmuje Przewodniczący Zespołu.
 3. Obsługę medialną Zespołu zapewnia Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

§ 7

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w celu otrzymywania aktualnych informacji współpracuje  z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 8

W czasie wystąpienia na terenie powiatu namysłowskiego sytuacji kryzysowych, ogłoszenia stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 288 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub wprowadzenia odpowiedniego stopnia alarmowego, Powiatowy Zespół funkcjonuje na zasadach zawartych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 9

W celu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie powiatu namysłowskiego tworzy się rezerwę celową w wysokości zaplanowanej w budżecie powiatu na dany rok kalendarzowy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1166).

 

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.

                          .

§ 11

Traci moc Zarządzenie Nr 11/03/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 01 marca 2011r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFRodzaje alarmów i komunikaty ostrzegawcze.pdf (30,88KB)