Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Miejsce załatwienie sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

pokój nr 117

tel. +48 77/ 4103 695 wew. 115, 116

Podstawa prawna:

Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2020 poz. 2261)

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie należy złożyć osobiście ( w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w sekretariacie Starostwa) lub przesłać pocztą. 

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o wpis do ewidencji;

Ustawa nie ma ustalonego wzoru wniosku, nie mniej jednak wniosek powinien zawierać:

a) datę jego sporządzenia,

b) adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),

c) pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego,

d) podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany).

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego na stronie internetowej Starostwa w zakładce „stowarzyszenia zwykłe”.

 • do wniosku należy dołączyć:
 1. protokół z zebrania założycielskiego zawierający zapisy w protokole (uchwały) o:
  • założeniu stowarzyszenia,
  • przyjęciu regulaminu,
  • wyborze przedstawiciela lub zarządu,
  • ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej;
 2. regulamin działania stowarzyszenia;
 3. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • miejsce zamieszkania ,
  • własnoręczny podpis;
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);
 6. adres siedziby stowarzyszenia. 

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

Regulamin stowarzyszenia zwykłego:

Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę stowarzyszenia,
 • przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia,
 • zasady dokonywania zmian zapisów regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • trybu wyboru zarządu oraz uzupełniania składu,
 • kompetencji zarządu,
 • warunków ważności podejmowanych uchwał,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.

UWAGA:

Powołanie zarządu i organu kontroli nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe będzie się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego (OPP), to będą one potrzebne.

Również w przypadku, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie powoływać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), to w regulaminie należy określić tryb wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

Zakończenie sprawy:

Wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – wnioskodawca dostaje informacje o wpisie.

Inne istotne informacje (uwagi): 

 • z chwilą wpisu do ewidencji, stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność,
 • stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • na wniosek starosty lub prokuratora, sąd rejestrowy może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa,
 • stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki  finansowe na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
 • stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ponadto stowarzyszenie musi:

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacji „REGON”,
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.