Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego
w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa budynku prosektorium o powierzchni użytkowej 157 m2, usytuowanego na działce nr 833/1 k.m. 2 w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 4 oraz 1/3 udziału w nieruchomości wspólnej działce nr 833/1 o pow. 0,4616 ha.Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1U/00063000/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku – Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą bez obciążeń.
Lokalizacja: atrakcyjna ul. Oleśnicka, w sąsiedztwie budynków służby zdrowia.
Stan zagospodarowania: działka zabudowana budynkami byłego szpitala, garaży, kostnicy i śmietnika, posesja w części ogrodzona, podwórze częściowo utwardzone, drzewostan głównie w granicy nieruchomości sąsiednich.
Uzbrojenie: woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, dojazd dogodny od ulicy Braterskiej.
Działka wraz z budynkiem wpisana jest do rejestru zabytków.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów nieruchomość oznaczona jest symbolem C.5U – przeznaczenie podstawowe ­ teren zabudowy usługowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXIII/321/09  z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1.02.2010 r.).

2. Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu na okres do 3 lat począwszy od 01.03.2020 r.  Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

3. Wadium może być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 03.02.2020 r. włącznie. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium.

4. Cena wywoławcza (czynsz miesięczny brutto) oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto. Cena wywoławcza (miesięczny czynsz dzierżawny brutto) do przetargu za dzierżawę prosektorium i przyległego gruntu wynosi 2.950,00 zł miesięcznie w tym 23% podatek VAT (wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego budynku prosektorium z przynależnym gruntem  − 1/3 powierzchnia działki, bez uwzględnienia podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości, które ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie). Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsz dzierżawny płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu w czasie trwania umowy dzierżawy.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 07.02.2020 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.

6. Wadium wynosi 500,00 zł.

7. Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł.

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl w zakładce Nieruchomości

9. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego