Przejdź do treści strony WCAG

Budżet Powiatu Namysłowskiego w 2018 roku

W dniu 13 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Namysłowskiego przedstawił Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu Uchwałę Nr 112/409/2017 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2018 - 2025, celem jej zaopiniowania.

W dniu 13 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Namysłowskiego przedstawił Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu Uchwałę Nr 112/410/2017 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, celem jej zaopiniowania.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Powiatu Namysłowskiego Uchwałą Nr XXXVIII/274/2017 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Namysłowskiego na lata 2018 -2025 oraz Uchwałą Nr XXXVIII/275/2017 uchwaliła budżet powiatu na 2018 rok.

Dochody budżetu powiatu ustalono na poziomie 53.860.434 zł, natomiast wydatki na poziomie 55.960.434 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na poziomie 2.100.000 zł.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku Zarząd Powiatu Namysłowskiego Uchwałą Nr 141/538/2018 przedstawił Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego.

W dniu 12 marca 2019 roku Zarząd Powiatu Namysłowskiego Uchwałą Nr 11/34/2019 przedstawił Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informację o stanie mienia.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z realizacji budżetu powiatu namysłowskiego za I kwartał 2018 roku;
 • Informacja z realizacji budżetu powiatu namysłowskiego za II kwartał 2018 roku;
 • Informacja z realizacji budżetu powiatu namysłowskiego za III kwartał 2018 roku;
 • Informacja z realizacji budżetu powiatu namysłowskiego za IV kwartał 2018 roku;
 • Informacja z realizacji budżetu powiatu namysłowskiego za 2018r.
 • Uchwała nr 581/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2018 r.;
 • Uchwała nr 582/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2018 r.;
 • Uchwała nr 583/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego.;
 • Uchwała nr 19/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Namysłowskiego.;
 • Uchwała nr 76/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok.;
 • Uchwała nr 392/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2018 roku;
 • Uchwała nr 88/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Namysłowskiego za 2018 r.;
 • Uchwała nr 189/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie opinii o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu Namysłowskiego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.