Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo jazdy

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Plac Wolności 12 A, na parterze: sala obsługi, stanowiska nr 5-6,
tel. 77 4103-695 wew. 157, fax – 77 4103-922
Adres e-mail: komunikacja@namyslow.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu:
/icg9251rpb/SkrytkaESP
/icg9251rpb/skrytka

DRUKI DO POBRANIA

UWAGA!!!
Aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu
należy ustalić termin wizyty drogą telefoniczną - tel 077 4103-695 WEW. 100

Sprawdzenie statusu wykonania prawa jazdy

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

– złożyć bezpośrednio do urzędu w Namysłowie ul. Plac Wolności 12 A,
– przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów,
– przesłać pocztą elektroniczną podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W tej sytuacji wymagane dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres (na koszt wnioskodawcy).

 

1. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek,
2) dokument tożsamości,
3) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
5) orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
6) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat, a wniosek o wydanie PKK składa w obecności rodzica lub opiekuna,
7) kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
8) kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
9) kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Po złożeniu ww. dokumentów zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Inne informacje:
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:
1) ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
2) rozszerzenia uprawnień,
3) wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
4) sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego): 
– przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,
– przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
– zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
– posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń.

W przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).


2. Wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek,
2) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
3) zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
5) orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (dot. kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E),
6) pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi dla kategorii A1, B1 lub T nie ukończyła 18 lat,
7) w przypadku rozszerzenia uprawnień wymagana jest kserokopia posiadanego prawa jazdy,
8) dowód uiszczenia wymaganych opłat.

Opłaty:
– prawo jazdy - 100,00 zł (opłata za prawo jazdy 100 zł)

Opłatę (administracyjną i ewidencyjną) należy uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 - w tytule przelewu należy opłata za prawo jazdy.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można dokonać także przelewem wpłacając  wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

3. Wymiana prawa jazdy

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek,
2) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
3) kserokopia starego prawa jazdy,
4) dowód uiszczenia wymaganych opłaty.

Opłaty:
– prawo jazdy - 100,00 zł (opłata za prawo jazdy 100 zł)

Opłatę (administracyjną i ewidencyjną) należy uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą  kwotę  na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 - w tytule przelewu należy opłata za prawo jazdy.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można dokonać także przelewem wpłacając  wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

4. Wymiana prawa jazdy (tytułem zmiany danych) 

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek,
2) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
3) jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia należy załączyć orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
4) dowód uiszczenia wymaganych opłat.

Opłaty:
– prawo jazdy - 100,00 zł (opłata za prawo jazdy 100 zł)

Opłatę (administracyjną i ewidencyjną) należy uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą  kwotę  na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 - w tytule przelewu należy opłata za prawo jazdy.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można dokonać także przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

5. Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem utraty)

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek,
2) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
3) oświadczenie  złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, o utracie dokumentu,
4) dowód uiszczenia wymaganych opłat.

Opłaty:
– prawo jazdy - 100,00 zł (opłata za prawo jazdy 100 zł)

Opłatę (administracyjną i ewidencyjną) należy uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą  kwotę  na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 - w tytule przelewu należy opłata za prawo jazdy.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można dokonać także przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

6. Wydanie prawa jazdy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek,
2) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
3) kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego – oryginał do wglądu,
4) kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – oryginał do wglądu,
5) kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – oryginał do wglądu,
6) kserokopia posiadanego prawa jazdy,
7) dowód wpłaty za wydanie prawa jazdy,
8) dokument tożsamości – do wglądu.

Opłaty:
– prawo jazdy - 100,00 zł (opłata za prawo jazdy 100 zł)

Opłatę (administracyjną i ewidencyjną) należy uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 - w tytule przelewu należy opłata za prawo jazdy.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można dokonać także przelewem wpłacając  wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

7. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek,
2) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
3) kserokopia prawa jazdy.

Opłaty:
– prawo jazdy - 35,00 zł

Opłatę (administracyjną i ewidencyjną) należy uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 - w tytule przelewu należy opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można dokonać także przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622).

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

8. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wymagane dokumenty:

1) Wydanie zezwolenia:
– wniosek,
– dowód osobisty,
– kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
– kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
– kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
– kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

2) Przedłużenie ważności zezwolenia:
– dowód osobisty,
– kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
– kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
– kopia dowodu uiszczenia opłaty za przedłużenie zezwolenia.

3) Rozszerzenie zakresu zezwolenia:
– dowód osobisty,
– kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
– kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
– kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
– kopia dowodu uiszczenia opłaty za rozszerzenie zakresu zezwolenia.

Opłaty:
– za wydanie zezwolenia - 50 zł.

Opłatę należy uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku lub na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą  kwotę  na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 - w tytule przelewu należy opłata za wydanie zezwolenia.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłatę skarbową można dokonać także przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Podstawa prawna do w/w czynności:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)