Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Instruktorzy i wykładowcy

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Plac Wolności 12 A, parter, pokój nr 4
tel. 77 4103-695 wew. 128, fax – 77 4103-922
Adres e-mail:

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

– złożyć bezpośrednio do urzędu w Namysłowie ul. Plac Wolności 12 A,
– przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów,
– przesłać pocztą elektroniczną podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W tej sytuacji wymagane dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres (na koszt wnioskodawcy).
 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu:

/icg9251rpb/SkrytkaESP

/icg9251rpb/skrytka

DRUKI DO POBRANIA

 

1. Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) 1 fotografia,
3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
4) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
5) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
6) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie,
7) zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
8) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów.

Opłaty:
50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

2. Wpisanie wykładowców do ewidencji wykładowców

Wymagane dokumenty:
1)  wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców,
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie,
4) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.

Opłaty:
50 zł – za wpis do ewidencji wykładowców

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 622).   
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1885).