Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ośrodki szkolenia kierowców

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Plac Wolności 12 A, parter, pokój nr 4
tel. 77 4103-695 wew. 128, fax – 77 4103-922
Adres e-mail:

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1) złożyć bezpośrednio do urzędu w Namysłowie ul. Plac Wolności 12 A,
2) przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów,
3) przesłać pocztą elektroniczną podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W tej sytuacji wymagane dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres (na koszt wnioskodawcy).

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu:

/icg9251rpb/SkrytkaESP

/icg9251rpb/skrytka

DRUKI DO POBRANIA

Ośrodki szkolenia kierowców

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty za wpis do rejestru.

Opłaty:
500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Opłata wnoszona jest w momencie składania wniosku.

– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Opolskiego.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622).   
2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596).
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1885).
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).