Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Transport

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Plac Wolności 12 A, parter, pokój nr 4
tel. 77 4103-695 wew. 128, fax – 77 4103-922
Adres e-mail: komunikacja@namyslow.pl

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych kategorii I i II

ul. Plac Wolności 12 A, parter, pokój nr 2
tel. 77 4103-695 wew. 127, fax – 77 4103-922
Adres e-mail: monika.duraj@namyslow.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

– złożyć bezpośrednio do urzędu w Namysłowie ul. Plac Wolności 12 A,
– przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów,
– przesłać pocztą elektroniczną podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W tej sytuacji wymagane dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres (na koszt wnioskodawcy).

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu:

/icg9251rpb/SkrytkaESP

/icg9251rpb/skrytka

DRUKI DO POBRANIA

1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a  w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
3) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, tj. nie orzeczono prawomocnie zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
4) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
– markę, typ,
– numer rejestracyjny,
– numer VIN,
– wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:

 okres ważności licencji w latach

 od 2 do 15 lat 

 powyżej 15 do 30 lat

 powyżej  30 do 50 lat

 opłata w zł

  320

  380

  450

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób za każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości  1 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji. 

17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a  w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
3) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, tj. nie orzeczono prawomocnie zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
4) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
– markę, typ,
– numer rejestracyjny,
– numer VIN,
– wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i osób i nie więcej niż 9 osób pobiera się następujące opłaty:

 okres ważności licencji w latach

 od 2 do 15 lat 

 powyżej 15 do 30 lat

 powyżej  30 do 50 lat

 opłata w zł

  320

  380

  450

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób za każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości  1 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji. 

17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

3. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
3) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro, o czym mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 albo ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wymóg o którym mowa wyżej potwierdza się:
a) rocznym sprawozdaniem finansowym,
b) dokumentami potwierdzającymi:
– dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
– posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
– udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
– własność nieruchomości.
4) dowód wpłaty za wydanie licencji.

      Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się następujące opłaty:

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15 lat  

powyżej 15 do 30 lat

 powyżej  30 do 50 lat

opłata w zł

  800

900

  1000

– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

4. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
3) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia.

Opłaty:
za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (na czas nieokreślony) wynosi - 500 zł.
za wydanie wypisu z  zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (na czas nieokreślony) wynosi – 100 zł za każdy wypis.
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.

 

5. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy – zmiana zaświadczenia

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
3) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia.

Opłaty:
za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (na czas nieokreślony) w związku ze zmianą danych wynosi - 25 zł,
za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (na czas nieokreślony) w związku ze zmianą danych wynosi – 10 zł za każdy wypis,
za wydanie dodatkowego wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (na czas nieokreślony) wynosi – 100 zł za wypis,
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.


6. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) kserokopia licencji na transport drogowy osób,
3) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
5) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
6) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
7) cennik,
8) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy),
9) dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia:

 Okres ważności zezwolenia

 Opłata

  do 1 roku

250 zł

  do 2 lat

300 zł

  do 3 lat

350 zł

  do 4 lat

450 zł

  do 5 lat

550 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


7. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) kserokopia licencji na transport drogowy osób,
3) informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
4) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
5) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
6) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
7) dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia:

Okres ważności zezwolenia

Opłata

Do 1 roku

125 zł

Do 2 lat

150 zł

Do 3 lat

175 zł

Do 4 lat

225 zł

Do 5 lat

275 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


8. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
4) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy i jego siedziby albo adresu zamieszkania,
5) oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na  jego  rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca przedsiębiorcy, osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
7) oświadczenie osób zarządzających spółką jawną lub komandytową oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
8) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
markę, typ,
numer rejestracyjny,
numer VIN,
wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
– kraj rejestracji.
8) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

Opłaty:
za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy pobierana jest opłata w wysokości 1000 zł,
za zgłoszenie do zezwolenia jednego pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji,
za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego za każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


9. Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy 

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
3) wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z zezwolenia.

Opłaty:
za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego za każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia – 110 zł,
– za wydanie wypisu na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji. 
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego. Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.

10. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych kategorii I i II

Wymagane dokumenty:
1. wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:
– za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł.
za wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
400,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
1.200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
2.000,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Informacje dodatkowe:

                    KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

Drogi

Kategoria I

o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad

Kategoria II

o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Podstawa prawna do w/w czynności:
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).
6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 09.300.51).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 961).