Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja pojazdu i inne czynności

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Plac Wolności 12 A, na parterze: sala obsługi, stanowiska nr 1-4
tel. 77 4103-695 wew. 156, fax – 77 4103-922
ustalenie terminu załatwienia sprawy tel. 77 4103-695 wew. 100
Adres e-mail: komunikacja@namyslow.pl

Sprawdzenie statusu wykonania dowodu rejestracyjnego

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
złożyć bezpośrednio do urzędu w Namysłowie ul. Plac Wolności 12 A,
przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów,
przesłać pocztą elektroniczną podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W tej sytuacji wymagane dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres (na koszt wnioskodawcy).

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu:

/icg9251rpb/SkrytkaESP

/icg9251rpb/skrytka

DRUKI DO POBRANIA

UWAGA!!!
Aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu
należy bezwzględnie ustalić termin wizyty drogą telefoniczną - tel 077 4103-695 wew. 100

 

1. Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu - wydanie nowego numeru rejestracyjnego:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura) - w oryginale,
3) dotychczasowy dowód rejestracyjny,
4) zaświadczenie z przeprowadzonego z wynikiem pozytywnym badania technicznego pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego,
5) decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu dla pojazdu wycofanego czasowo z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego),
6) tablice (tablicę) rejestracyjne,
7) dodatkową tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty właściciel pojazdu zamiast dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza stosowne oświadczenie o jej utracie - oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,
8) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
9) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą jest to dowód osobisty, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
10) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
11) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej wskazany w ustawie.

Opłaty:
– w wysokości 160,00 zł (opłata komunikacyjna 160,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
w wysokości 120,00 zł (opłata komunikacyjna 120,00 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
– w wysokości 110,00 zł (opłata komunikacyjna 110,00 zł) - w przypadku motorowerów,
– tablice rejestracyjne z wyróżnikiem indywidualnym kosztują 1080,00 zł w przypadku samochodu a w przypadku motocykla 580,00 zł,
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Dodatkowe informacje:
Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 

2. Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu - zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura) - w oryginale,
3) dotychczasowy dowód rejestracyjny,
4) zaświadczenie z przeprowadzonego z wynikiem pozytywnym badania technicznego pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego,
5) decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu dla pojazdu wycofanego czasowo z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego),
6) tablice (tablicę) rejestracyjne,
7) dodatkową tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty właściciel pojazdu zamiast dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza stosowne oświadczenie o jej utracie - oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,
8) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
9) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą jest to dowód osobisty, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
10) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
11) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej wskazany w ustawie.

Opłaty:
– w wysokości 66,50 zł (opłata komunikacyjna 66,50 zł) - dla wszystkich rodzajów pojazdów.
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Dodatkowe informacje:
Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP), oraz:
a) dla pojazdów spoza UE:
dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy.
b) dla pojazdów pochodzących z UE:
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Rejestracji czasowej można dokonać pomimo braku dołączonego do wniosku o rejestrację dokumentu potwierdzenia zapłaty akcyzy, dokument  powinien być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem.
a ponadto:
2) dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura) - w oryginale,
3) jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS-u potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
4) dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument(y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
5) tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg  ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
7) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
8) tłumaczenia wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane przez tłumacza przysięgłego. Przepis ten nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa EFTA w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie,
9) zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego (niezależnie od badań okresowych) w sytuacji, o której mowa w art. 81 ust.11 ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
10) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą jest to dowód osobisty, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
11) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
12) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej wskazany w ustawie.

Opłaty:
w wysokości 160,00 zł (opłata komunikacyjna 160,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
w wysokości 120,00 zł (opłata komunikacyjna 120,00 zł) - w przypadku motocykli,
w wysokości 120,00 zł (opłata komunikacyjna 120,00 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
w wysokości 110,00 zł (opłata komunikacyjna 110,00 zł) - w przypadku motorowerów,
– tablice rejestracyjne z wyróżnikiem indywidualnym kosztują 1080,00 zł w przypadku samochodu a w przypadku motocykla 580,00 zł,
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego mu udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Dodatkowe informacje:
Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

4. Rejestracja nowego pojazdu:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura) - w oryginale,
3) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego pojazdu,
4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodu osobowego a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego - w przypadku sprzedaży pojazdu przez wyspecjalizowany salon sprzedaży dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze sprzedaży, potwierdzającą fakt posiadania oryginału lub kopii przedmiotowego zaświadczenia- dot. pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego UE,
5) dowód odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze zawierający dane dot. zakupu pojazdu podając numer, datę i miejsce odprawy celnej- dot. pojazdów sprowadzonych spoza UE,
6) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą jest to dowód osobisty, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
7) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
8) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
9) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazd,
10) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej wskazany w ustawie.

Opłaty:
– w wysokości 160,00 zł (opłata komunikacyjna 160,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
– w wysokości 120,00 zł (opłata komunikacyjna 120,00 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
– w wysokości 110,00 zł (opłata komunikacyjna 110,00 zł) - w przypadku motorowerów.
– tablice rejestracyjne z wyróżnikiem indywidualnym kosztują 1080,00 zł w przypadku samochodu a w przypadku motocykla 580,00 zł,
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

5. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura),
3) dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą jest to dowód osobisty, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
4) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej wskazany w ustawie.

Opłaty:
Od dokonywanej czynności opłat nie pobiera się.

17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Dodatkowe informacje:
Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


6. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny,
3) tablice rejestracyjne jeśli zachodzi konieczność ich wymiany na tablice oznaczone flagą Unii Europejskiej,
4) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
5) aktualny odpis z KRS-u - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
6) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana,
7) oświadczenie o działaniu za zgodą większości właścicieli, jeśli pojazd stanowi własność innych osób,
8) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
19) opłata skarbowa za pełnomocnictwo (o ile jest wymagana).

Opłaty:
52,50 zł (opłata komunikacyjna 52,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy,
145,00 zł (opłata komunikacyjna 145,00 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy wraz z wymianą tablic z flagą Polski na tablice z flagą Unii Europejskiej,
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.

 

7. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wymiana wtórnika dowodu rejestracyjnego:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dotychczasowy dowód rejestracyjny - w przypadku wnioskowania o wymianę zniszczonego lub zapełnionego dokumentu,
3) złożenie oświadczenia przez właściciela o utracie dowodu rejestracyjnego (w przypadku utraty, zagubienia). Oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
4) w przypadkach koniecznych - zaświadczenie (odpis) ze stacji kontroli pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu (dotyczy przypadków, w których upłynął termin ważności ostatniego badania technicznego zapisanego w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub organ  nie posiada informacji o terminie ostatniego badania zamieszczonego  w utraconym dowodzie rejestracyjnym),
5) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą jest to dowód osobisty, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
6) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
7) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
8) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana - (o zwolnieniach niżej).

Opłaty:
W przypadku wnioskowania o wymianę zapełnionego dowodu rejestracyjnego, gdy termin badania technicznego znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym jest ważny pobierana jest opłata w wysokości 54,00 zł (opłata komunikacyjna 54,00 zł) za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.
Za wydanie wtórnika utraconego dowodu rejestracyjnego, wymianę zniszczonego dowodu rejestracyjnego, albo za wymianę dowodu rejestracyjnego, w którym zabrakło miejsca na kolejne wpisy dot. badań technicznych (z wydaniem pozwolenia czasowego) pobierana jest opłata w wysokości 72,50 zł (opłata komunikacyjna 72,50 zł).
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.
 

8. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny,
3) tablice rejestracyjne podlegające wymianie lub zniszczone,
4) pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku, kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic (w celu ponownej legalizacji obu tablic),
5) oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku utraty tablic(y). Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
6) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
7) aktualny odpis z KRS-u - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
8) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta),
9) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
10) opłata skarbowa za pełnomocnictwo (o ile jest wymagana).

Opłaty:
– w wysokości 52,50 zł (opłata komunikacyjna 52,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika jednej tablicy - dla pojazdów samochodowych,
– w wysokości 92,50 zł (opłata komunikacyjna 92,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych – dla pojazdów samochodowych,
–  w wysokości 52,50 zł (opłata komunikacyjna 52,50 zł) dla: motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów samochodowych innych (quadów) oraz przyczep,
–  w wysokości 42,50 zł (opłata komunikacyjna 42,50 zł) dla motorowerów,
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.

 

9. Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),
3) oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
4) tablice rejestracyjne,
5) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
6) aktualny odpis z KRS-u - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
7) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta),
8) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
9) opłata skarbowa za pełnomocnictwo (o ile jest wymagana).

Opłaty:
– w wysokości 12,50 zł – za wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych,
–  17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.

 

10. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny,
3) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
4) faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
5) dowód tożsamości (do wglądu),
6) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta).

Opłaty:
Od dokonywanej czynności opłat nie pobiera się.
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.


11. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi):

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny pojazdu,
3) o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia określone niżej warunki:
– jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
– jest przystosowany do nauki jazdy (L),
– spełnia wymagania określone w ustawie o podatku vat (VAT 1a, VAT 1b, VAT 2),
– jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób (TAXI),
4) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta),
5) dowód tożsamości (do wglądu).

Opłaty:
Od dokonywanej czynności opłat nie pobiera się.
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.


12. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym:

 Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny pojazdu,
3) dowodu własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura) - w oryginale,
4) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana,
5) w przypadku małżonków, którzy posiadają pojazd należący do ich wspólnoty majątkowej – zgodne oświadczenie złożone pisemnie w obecności urzędnika,
6) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej- jeśli następuje wymiana dowodu rejestracyjnego.

Opłaty:
Od dokonywanej czynności opłat nie pobiera się.
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


13. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) oświadczenie dotyczące utraty dokumentu,
3) dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
4) dowód tożsamości (do wglądu),
5) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana.

Opłaty:
– za wydanie zaświadczenia wynosi – 17,00 zł.
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.


14. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) oświadczenie, że pojazd jest pojazdem, zbudowanym we własnym zakresie, którego markę określa się jako SAM,
3) dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,
4) dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu, po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
5) dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
6) prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
7) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinię rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,
8) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona,
9) opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana,

Dodatkowo należy okazać:
1) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
2) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
3) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
4) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta),
5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Okoliczności, o których mowa w wymaganych dokumentach pkt 6 i 7  powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

Opłaty:
– opłata wynosi – 10,00 zł,
17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


15. Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny,
3) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
4) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
5) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta),
6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
– 
opłata wynosi – 10,00 zł,
– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 


16. Wyrejestrowanie pojazdu:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 10,00 zł.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:
– przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontaż pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
– kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
– wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
– zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt,
– udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli przedstawiony zostanie dokument potwierdzający ten fakt oraz pod warunkiem wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

Do wniosku należy ponadto dołączyć dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków wyrejestrowywania pojazdu z powodu jego wywozu za granicę. Przedłożenie tablic rejestracyjnych nie jest też wymagane w przypadku kradzieży pojazdu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablic) rejestracyjnych, właściciel dołącza stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowo składając wniosek o wyrejestrowanie należy okazać:
1) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
2) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta).

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
opłata wynosi – 10,00 zł,
– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

17. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

Wymagane dokumenty:

1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny,
3) tablice rejestracyjne,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy, jeżeli jest wymagane,
5) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
6) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta),
7) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

Opłaty:

1) Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1-4 ustawy (samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy) na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa
w art. 78a ust. 4 ustawy (24 miesiące), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

2) Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy (samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
1. w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,
2. w przypadku wystąpienia szkody istotnej) na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4a ustawy (12 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.

Informacje dodatkowe:

W przypadku samochodu osobowego właściciel/e/ pojazdu składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składa/ją/ oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  


18. Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) rejestracyjny pojazdu,
3) aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów (wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej) - w przypadku wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie,
4) odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, albo pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu - w przypadku wnioskowania o wykreślenie adnotacji,
5) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta),
6) dowód tożsamości (do wglądu).

Opłaty:
Od dokonywanej czynności opłat nie pobiera się.
– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.


19. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód rejestracyjny,
3) dokumenty ze stacji kontroli pojazdów - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe, 
4) w przypadku zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmiany rodzaju pojazdu (np. z ciężarowego na osobowy) - oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów (kopia zaświadczenia o działalności lub kopia KRS-u),
5) w przypadku zmian konstrukcyjnych dotyczących zmiany mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
6) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
7) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
8) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta),
9) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłaty:
w wysokości 54,00 zł (opłata komunikacyjna 54,00 zł),
– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
 

20. Czasowa rejestracja pojazdu:

Wymagane dokumenty:

I. W przypadku czasowej rejestracji na wniosek właściciela w celu wykonania badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) oryginał dowodu własności pojazdu (umowa kupna, rachunek faktura itp.),
3) dowód rejestracyjny w przypadku pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego UE lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu wydany przez organ właściwy ds. rejestracji pojazdów,
4) tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie w przypadku ich braku,
5) dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
6) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
7) dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS-u), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,
8) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

II. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w celu przejazdu pojazdem z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium kraju:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód własności pojazdu – najczęściej jest to faktura VAT,
3) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE,
4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy", "inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
5) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. W przypadku czasowej rejestracji w celu umożliwienia przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy pojazdu:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód własności pojazdu - (umowa darowizny, umowa kupna, rachunek, faktura itp.),
3) dotychczasowe tablice rejestracyjne,
4) dowód rejestracyjny,
5) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

IV. W przypadku czasowej rejestracji w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE,
3) dowód własności pojazdu - (umowa darowizny, umowa kupna, rachunek, faktura itp.),
4) dotychczasowe tablice rejestracyjne,
5) dowód rejestracyjny,
6) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

a ponadto – dot. poz. I  II  III  IV
1) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
2) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej- jeśli jest wymagana. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
4) tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania technicznego, naprawy oraz w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP-poz. I  II  III
 62,00 zł za rejestrację samochodu,
– 40,75 zł za rejestrację przyczepy lub naczepy,
– 37,75 zł za rejestrację motocykla, motoroweru.

W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę: poz. IV
– 112,00 zł za rejestrację samochodu,
– 65,75 zł za rejestrację motocykla, przyczepy, naczepy,
– 55,75 zł za rejestrację motoroweru.

Przy ubieganiu się o wydanie tylko pozwolenia czasowego bez tablic (dotyczy pojazdów już zarejestrowanych w powiecie opolskim) wysokość opłaty wynosi 18,50 zł (opłata komunikacyjna 18,50 zł).

– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

21. Rejestracja pojazdu zabytkowego:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności),
3) tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie - oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,
4) dodatkowa tablica rejestracyjna (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty właściciel pojazdu zamiast dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza stosowne oświadczenie o jej utracie - oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,
5) uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
7) dowód rejestracyjny (jeżeli był wydany) lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy dodatkowo:
1) dowód odprawy celnej przywozowej (jednolity dokument administracyjny SAD), jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
2) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy", "inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
3) dowód rejestracyjny albo w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,
4) dokumenty dołączone do wniosku, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
5) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
6) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
7) pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej wskazany w ustawie,
8) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłaty:
w wysokości 180,00 zł (opłata komunikacyjna 180,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
– w wysokości 130,00 zł (opłata komunikacyjna 130,00 zł) - w przypadku motocykli, motorowerów, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych.

– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę komunikacyjną można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


22. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2) pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),
3) dokument stwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego np. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, potwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
4) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
5) aktualny odpis z KRS-u - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
6) pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta).

Przedstawienie pokwitowania za zatrzymany dokument nie jest wymagane w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów w wyniku stwierdzenia niezgodności podczas badań technicznych pojazdu.

Opłaty:
Od dokonywanej czynności opłat nie pobiera się.
– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić za pomocą terminala płatniczego, w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Od czynności materialno – technicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego.
Skargę tę należy wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Namysłowskiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie do 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia innej czynności.

 

Podstawa prawna do w/w czynności:
1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1047 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2142 ze zm.).
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2022 poz. 1847).
5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 poz. 1857).
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1847).
7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 100 z późn. zm.).
8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U.2014 poz. 1828).
9) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1475).
10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 343).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. 2011. 236 poz. 1401).