Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wyrejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu:

Wymagane dokumenty:
1) wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania poniżej),
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 10,00 zł.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:
– przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontaż pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
– kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
– wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
– zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt,
– udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli przedstawiony zostanie dokument potwierdzający ten fakt oraz pod warunkiem wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

Do wniosku należy ponadto dołączyć dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków wyrejestrowywania pojazdu z powodu jego wywozu za granicę. Przedłożenie tablic rejestracyjnych nie jest też wymagane w przypadku kradzieży pojazdu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablic) rejestracyjnych, właściciel dołącza stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowo składając wniosek o wyrejestrowanie należy okazać:
1) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
2) aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta).

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
opłata wynosi – 10,00 zł,
– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

DRUKI DO POBRANIA:
wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
pełnomocnictwo