Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PKK

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek,
2) dokument tożsamości,
3) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
5) orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
6) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat, a wniosek o wydanie PKK składa w obecności rodzica lub opiekuna,
7) kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
8) kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
9) kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Po złożeniu ww. dokumentów zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Inne informacje:
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:
1) ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
2) rozszerzenia uprawnień,
3) wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
4) sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego): 
– przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,
– przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
– zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
– posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń.

W przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).

DRUKI DO POBRANIA:
wniosek