Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych kategorii I i II

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych kategorii I i II

Wymagane dokumenty:
1. wniosek (druk dostępny w wydziale komunikacji lub do pobrania ze strony internetowej powiatu namysłowskiego lub BIP),
2. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:
– za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł.
za wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
400,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
1.200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
2.000,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

– 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu (rodzice, dzieci) lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie nr: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Opłatę skarbową należy uiścić w dowolnym banku, na poczcie lub przelewem wpłacając wymaganą kwotę na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Informacje dodatkowe:

KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

Drogi

Kategoria I

o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad

Kategoria II

o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje tym, iż decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Podstawa prawna do w/w czynności:
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2463),
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).
6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 09.300.51).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 961).

DRUKI DO POBRANIA:
PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. I.pdf (101,86KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. II-IV.pdf (104,38KB)
PDFpełnomocnictwo.pdf (129,46KB)