Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego - kopiarki wielkoformatowej

Namysłów, dnia 09.07.2021 r.

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

I przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego – kopiarki wielkoformatowej

 

 1. Przedmiotem przetargu jest środek trwały – kopiarka wielkoformatowa Oce TDS 320 będąca własnością Powiatu Namysłowskiego. Rok produkcji – 2006. Zużycie eksploatacyjne kopiarki nie odbiega od typowego zużycia dla wieku (10 lat eksploatacji) oraz ilości wykonanych prac. Stan techniczny: konieczna wymiana bębna światłoczułego oraz tonera.
 2. Cena wywoławcza urządzenia wynosi 1.500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100). Cena wywoławcza jest ceną brutto. Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2021 r.:
 4. Oferty należy przesyłać lub składać do dnia 19.07.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, w pok.210, w sekretariacie albo przesyłać pocztą elektroniczną.

      5.   O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

 • ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Nabywcy
  ,
 • ofertę należy:
 • złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, w pok.210, w sekretariacie, albo
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, albo
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@namyslow.pl.
 • ofertę składaną osobiście albo przesłaną pocztą należy umieścić w zamkniętej kopercie na której należy napisać „OFERTA –  zakup kopiarki wielkoformatowej.
 • W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które złożą ofertę na piśmie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
 •  Prześlą ofertę pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, albo
 • Prześlą pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@namyslow.pl.

6.   Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. pełnomocnictwo, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik.

      7.   W ofercie należy podać:

 1. pełną nazwę oferenta, jego dokładny adres, NIP ( jeśli dotyczy), REGON, ( jeśli dotyczy)
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 3. proponowaną cenę brutto i sposób jej zapłaty.

8.   Organizator wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę (nie niższą od wywoławczej).

9. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, organizator przetargu, wezwie       zainteresowanych oferentów do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

12. Cena oferty zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

13. Po dokonaniu zapłaty zostanie wystawiona faktura VAT na podstawie, której nabywca będzie mógł dokonać odbioru urządzenia - kopiarki wielkoformatowej.

14. Zarząd Powiatu Namysłowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy.

15.  Klauzula informacyjna art. 13 RODO, ogłoszenie o przetargu,- uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Powiat Namysłowski - Starostwo Powiatowe w Namysłowie (zwane dalej Starostwem), Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów. Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  , lub tradycyjną poczta na adres Organizatora przetargu lub Starostwa.

2) W Starostwie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretarz@namyslow.pl lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Organizacyjny.

3) Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do Starostwa i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do wystawienia faktury po rozstrzygnięciu przetargu, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.

4) Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do wystawienia faktury po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Starostwa w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Powiatowi Namysłowskiemu i w stosunku do niego.

5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 6) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  9)   Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w     przetargu i wystawienia faktury po jego rozstrzygnięciu,

10) Organizator przetargu nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane  przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

16. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego
w Namysłowie przy  Placu Wolności 12A pok. 211  lub telefonicznie pod nr (077) 410 36 95 wew. 209, 211.

Pliki do pobrania:

PDFI przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego - kopiarki wielkoformatowej.pdf (159,16KB)
PDFOpis urządzenia.pdf (1,60MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (14,74KB)
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (18,87KB)