Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi

Usuwanie pojazdów z dróg

zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)

Drogi Kierowco!

Jeśli Twój pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu

Informujemy, iż w przypadku nieodebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia Starosta zgodnie z art. 130a ust.10 w/w ustawy występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Natomiast zgodnie z art.130a ust. 10h koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

Wyżej wymienione koszty rosną od dnia wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, aż do dnia zakończenia postępowania.

Kierowco!
W przypadku gdy Twój pojazd zostanie usunięty z drogi –
postaraj się go odebrać jak najszybciej!

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
 2. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 3. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
 4. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
 5. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 1. kierowała nim osoba:
  - znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
  - nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu.
 2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 


 

Jednostka wyznaczona przez Starostę do usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2024 r.

Mechanika Pojazdowa Blacharstwo
Zdzisław Marcińczak
Kamienna, ul. Namysłowska 37, 46-100 Namysłów
telefon 783-140-761 oraz 692-455-641
 

Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2024 roku

Szajawa Szewczyk Sp. z o.o.
Kamienna, ul. Koralowa 10, 46-100 Namysłów
telefon 604-987-692

 godziny odbioru pojazdów: poniedziałek - piątek od 8.00 - 16.00; sobota od 8.00 - 13.00


Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu ustalone w uchwale Nr LII/368/2023 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 roku.

 

l.p. Rodzaj pojazdu Opłata za usunięcie
pojazdu
w zł
Opłata za przechowywanie pojazdu
w zł/dobę
Koszt odstąpienia od usunięcia pojazdu w zł
1 Rower lub motorower 166,00  35,00 75,00
2 Motocykl 324,00 43,00 138,00
3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t
697,00 60,00 253,00
4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t
871,00 79,00 330,00
5 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t
1230,00 112,00 471,00
6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t
1813,00 199,00 718,00
7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 2250,00 290,00 860,00
8 hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 166,00 32,00 80,00


Uwaga: Nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia będzie skutkowało wystąpieniem do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Kosztami związanymi z usunięciem, przechowaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałymi od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do czasu zakończenia postępowania obciąża się każdorazowo właściciela lub posiadacza pojazdu (solidarnie). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta (w terminie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o przepadku pojazdu). Termin płatności należności ustalonych decyzją wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W sprawie kosztów odstąpienia również wydaje się decyzję o zapłacie tych kosztów i w przypadku ich nieuiszczenia prowadzi się egzekucję administracyjną należności określonych w decyzji wraz z ich ustawowymi odsetkami.

Wierzycielem płatności jest Powiat Namysłowski.

Wpłatę należności za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu należy dokonać na rachunek bankowy Nr rachunku do wpłaty: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016 „opłata za usunięcie pojazdu marki ……………… nr rej. ………………”.

Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Namysłowie
Monika Duraj - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
telefon 077 4103-695 wew. 127
e-mail: monika.duraj@namyslow.pl