Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na - Rozbiórka odcinka linii 110 kV i budowa dwóch jednotorowych odcinków linii 110 kV GPZ Pokój – GPZ Namysłów oraz GPZ Wołczyn - GPZ Namysłów (odcinek od słupa nr 72 do bramki Namysłów i 86 do bramki Namysłów), w ramach zadania: „Przebudowa jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Pokój - GPZ Namysłów w miejscowości Namysłów

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) Starosta Namysłowski informuje, że została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na rozbiórce odcinka linii 110 kV i budowie dwóch jednotorowych odcinków linii 110 kV GPZ Pokój – GPZ Namysłów oraz GPZ Wołczyn - GPZ Namysłów (odcinek od słupa nr 72 do bramki Namysłów i 86 do bramki Namysłów), w ramach zadania: „Przebudowa jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Pokój - GPZ Namysłów w miejscowości Namysłów, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 148/4, 148/5, 152/5, 136/9, 136/10, 136/11, 136/8, 136/12, 136/7, 136/6, 32/1, 32/4, 33/9, 34, 3/23, 7/2, 6, 5, 4, 579/18, 579/19, 579/20, 579/21, 579/22, 2/10, 2/19, 2/4, 189, 691, 269/40, 269/38, 269/30, 641, 149/13 i 269/30.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy znak: AB.6740.417.2019.MK można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty udostępnienia informacji, tj. od dnia 31 maja 2022 r.