Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na częściowej zmianie sposobu użytkowania istniejącego skupy złomu na stację demontażu pojazdów oraz na budowie wiaty w miejscowości Namysłów, ul. Grunwaldzka 37, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 148/8.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) Starosta Namysłowski informuje, że została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na częściowej zmianie sposobu użytkowania istniejącego skupy złomu na stację demontażu pojazdów oraz na budowie wiaty w miejscowości Namysłów, ul. Grunwaldzka 37, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 148/8.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy znak: AB.6740.297.2021.MK można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty udostępnienia informacji, tj. od dnia 27 lipca 2022 r.

PDFDecyzja AB.6740.286.2021.167.2022.pdf (233,58KB)