Przejdź do treści strony WCAG

Pierwsza rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III, tel. 77/4103 695 wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiścić stosowne opłaty.

WNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód własności pojazdu,

 • oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

 • kartę pojazdu, jeżeli jest wymagana,

 • dokument stwierdzający tożsamość,

 • dowód wpłaty lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura zawierająca takie oświadczenie, dotycące pojazdów:

- M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc),

- N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony,

- a także trójkołowych motorowerów.

Opłaty:

 

Samochody

Ciągniki rolnicze i przyczepy

Motocykle

Motorowery

Pojazdy z zagranicy

 

253,50 zł + 2,50 zł = 256 zł

 

 

120 zł + 1,50 zł = 121,50 z

 

 

195 zł + 2 zł = 197 zł

 

 

110 zł + 1,50 zł = 111,50 zł

 

Pojazd nowy zakupiony w kraju

 

178,50 zł + 2 zł = 180,50 zł

 

 

120 zł + 1,50 zł = 121,50 zł

 

Pojazd używany zakupiony w kraju

Zmiana tablic rejestracyjnych

Pojazd używany zakupiony z terenu powiatu namysłowskiego

 

80 zł + 1 zł = 81 zł

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego

 

72,50 zł + 1 zł = 73,50 zł

(przy wymianie Dowodu Rejestracyjnego bez wydania Pozwolenia Czasowego opłata wynosi 54,00 zł + 0,50 zł = 54,50 zł)

 

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

 

72,50 zł + 1 zł = 73,50 zł

 

Wtórnik karty pojazdu

 

75 zł + 0,50 zł = 75,50 zł

 

 

Wtórnik nalepki na szybę

 

18,50 zł + 0,50 zł = 19,00 zł

 

 

 

Opłatę należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12a, Bank Spółdzielczy Namysłów, nr konta: 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016.

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

 1. Wydanie decyzji administracyjnej (interesant otrzymuje zalegalizowane tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną).

 2. Organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w PWPW w Warszawie.

 3. Wydanie decyzji administracyjnej (interesant otrzymuje dowód rejestracyjny).

 4. https://www.info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
  – Strona internetowa, na której można sprawdzić status dowodu rejestracyjnego.

Inne istotne informacje (uwagi):

 • W przypadku zakupu pojazdu na firmę nieposiadającą osobowości prawnej należy przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, regon lub koncesję.

 • W przypadku zakupu pojazdu na firmę posiadającą osobowość prawną należy przedłożyć wyciąg z rejestru handlowego, regon.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 oraz z 2015 r. poz. 669),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U.2004 Nr 267, poz. 2658),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. 2006 Nr 59, poz. 421),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. 2004 Nr 229, poz. 2311),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. Poz. 451),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 431),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. 2012 poz. 585),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2012 Poz. 481).