Przejdź do treści strony WCAG

Ustanowienie/anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III, tel. +48 77/4103 695 wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

WNIOSEK

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli jest wymagana,

 • dokument stwierdzający tożsamość,

 • W przypadku ustanowienia zastawu jeden z następujących dokumentów:

 • aktualny lub pełny odpisu z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

 • W przypadku wygaśnięcia zastawu jeden z następujących dokumentów:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów bądź pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

W dowodzie rejestracyjnym dokonywana jest adnotacja, bądź jej wykreślenie dot. zastawu rejestrowego.

Inne istotne informacje (uwagi):

W przypadku nie zgłoszenia w urzędzie przekształcenia zastawu bankowego w zastaw rejestrowy celem wykreślenia adnotacji z dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć postanowienie o wpisaniu zastawu do rejestru sądowego i prawomocne postanowienie sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru sądowego albo aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 23)

 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2012r.,poz. 1137 z późn. zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zmian.).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. 2004r. Nr 145, poz. 1542)