Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza, przeznaczonych do sprzedaży.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę Nr 182/679/2023 w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Opis nieruchomości:

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2, niezabudowane, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się w bliskości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od operatorów sieci przesyłowych. Działki nr: 1296, 1298, 1299, 1303, 1304, 1305, 1306 posiadają  dojazd do dróg publicznych bezpośredni. Działki nr: 1297, 1301, 1302 będą posiadać dostęp do dróg publicznych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 437/320 i 437/1029 poprzez ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu bądź sprzedaż udziałów w nowo wydzielonej działce nr 1300, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Działki niezagospodarowane, bez wad szczególnych, rozłóg regularny. Według katastru nieruchomości oznaczone symbolem  - RIIIb, R IVa.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Na podstawie uchwały nr 453/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 23.11.2021 r. poz. 2911) działki oznaczone są symbolem, C.32.MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, strefa ochrony pośredniej ujęcia wody, nieprzekraczalna linia zabudowy. Intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna – 0,8. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej. Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej. Maksymalna wysokość zabudowy: 12 m.

Zgodnie z MPZP: funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o pow. zabudowy do 400m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z ta zabudową; funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego
i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniowa i usługowa na działce budowlanej; dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku.

 

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu.

Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2

Lp.

Nr działki

Pow. w ha

Cena

nieruchomości

netto

w zł

1.

1296

0,1520

114.634,15

+ podatek VAT 23%

2.

1297

0,1550

112.195,12

+ podatek VAT 23%

3.

1298

0,1520

114.634,15

 + podatek VAT 23%

4.

1299

0,1550

117.073,17

+ podatek VAT 23%

5.

1301

0,1258

91.056,91

+ podatek VAT 23%

6.

1302

0,1151

83.739,84

+ podatek VAT 23%

7.

1303

0,1147

86.991,87

+ podatek VAT 23%

8.

1304

0,1345

101.626,02

+ podatek VAT 23%

9.

1305

0,1150

86.991,87

+ podatek VAT 23%

10.

1306

0,1150

86.991,87

+ podatek VAT 23%

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od 28.08.2023 r. do 18.09.2023 r.
Przed ogłoszeniem przetargu rozpatruje się wnioski osób uprawnionych do nabycia nieruchomości
w drodze bezprzetargowej. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, jeśli zgłoszą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenia wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy wniosek o nabycie nieruchomości należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
Informacji dotyczących nieruchomości udziela się w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 210 Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu - lub telefonicznie pod numerem: 774103965 wew. 209-210.

Załącznik:

PDFUchwała nr 187-679-2023 ZP w sprawie wykazu nieruchomości - działek budowlanych.pdf (61,67KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 182-679-2023.pdf (485,89KB)