Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na rozbudowie biogazowni o podziemny zbiornik żelbetowy na substrat płynny w miejscowości Zalesie, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 9/11.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) Starosta Namysłowski informuje, że została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie biogazowni o podziemny zbiornik żelbetowy na substrat płynny w miejscowości Zalesie, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 9/11.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy znak: AB.6740.147.2023.JB można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty udostępnienia informacji, tj. do dnia 17 stycznia 2024 r.

PDFDecyzja AB.6740.137.232.2023.pdf (178,43KB)