Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza, przeznaczonych do sprzedaży.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę
Nr 215/818/2024 w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie
przy ulicy Tadeusza Różewicza, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Opis nieruchomości:

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2, niezabudowane, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się w bliskości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od operatorów sieci przesyłowych. Dojazd do działek z dróg gruntowych. Działki niezagospodarowane, bez wad szczególnych, rozłóg regularny. Według katastru nieruchomości oznaczone symbolem  - RIIIb.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Na podstawie uchwały nr 453/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 23.11.2021 r. poz. 2911) działki oznaczone są symbolem, C.30.MU, C.31.MU, C.11.MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, strefa ochrony pośredniej ujęcia wody, nieprzekraczalna linia zabudowy. Intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna – 0,8. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej. Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej. Maksymalna wysokość zabudowy: 12 m.

Zgodnie z MPZP: funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o pow. zabudowy do 400m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z ta zabudową; funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego
i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniowa i usługowa na działce budowlanej; dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku.

 

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu.

 

Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2 

 

Lp.

Nr działki

Pow. w ha

Cena

nieruchomości

netto

w zł

1.

1307

0,1340

104 065,04 + podatek VAT 23%

2.

1308

0,1341

104 065,04 + podatek VAT 23%

3.

1309

0,1340

104 065,04 + podatek VAT 23%

4.

1310

0,1340

104 065,04 + podatek VAT 23%

5.

1311

0,1340

104 065,04 + podatek VAT 23%

6.

1312

0,1380

106 504,07 + podatek VAT 23%

7.

1313

0,1337

103 252,03 + podatek VAT 23%

8.

1314

0,1341

104 065,04 + podatek VAT 23%

9.

1315

0,1343

104 065,04 + podatek VAT 23%

10.

1316

0,1421

109 756,10 + podatek VAT 23%

11.

1317

0,1464

113 008,13 + podatek VAT 23%

             12.

1318

0,1372

106 504,07 + podatek VAT 23%

13.

1319

0,1294

100 000,00 + podatek VAT 23%

14.

1320

0,1293

100 000,00 + podatek VAT 23%

15.

1321

0,1293

100 000,00 + podatek VAT 23%

16.

1322

0,1293

100 000,00 + podatek VAT 23%

17.

1323

0,1293

100 000,00 + podatek VAT 23%

18.

1324

0,1294

100 000,00 + podatek VAT 23%

19.

1325

0,1301

100 813,01 + podatek VAT 23%

20.

1326

0,1300

100 813,01 + podatek VAT 23%

21.

1327

0,1298

100 813,01 + podatek VAT 23%

22.

1328

0,1281

99 186,99 + podatek VAT 23%

23.

1329

0,1050

81 300,81 + podatek VAT 23%

24.

1330

0,1074

83 739,84 + podatek VAT 23%

25.

1331

0,1431

110 569,11 + podatek VAT 23%

26.

1332

0,1430

110 569,11 + podatek VAT 23%

27.

1333

0,1248

96 747,97 + podatek VAT 23%

28.

1334

0,1545

119 512,20 + podatek VAT 23%

29.

1335

0,1570

121 138,21 + podatek VAT 23%

30.

1336

0,1749

134 959,35 + podatek VAT 23%

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od 17.04.2024 r. do 08.05.2024 r.

Przed ogłoszeniem przetargu rozpatruje się wnioski osób uprawnionych do nabycia nieruchomości
w drodze bezprzetargowej. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, jeśli zgłoszą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenia wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy wniosek o nabycie nieruchomości należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.

Informacji dotyczących nieruchomości udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, pokój nr 210 - lub telefonicznie pod numerem: 774103965 wew. 209-210.

Załączniki:

1) PDFUchwała ZP nr 215-818-2024.pdf (63,49KB)
2) PDFZałącznik do Uchwały nr 215-818-2024.pdf (1,83MB)