Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyrejestrowanie pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III, tel. +48 77/4103 695, wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiścić stosowne opłaty.

WNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek oraz:

a) W przypadku przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów, zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,

 • dowód rejestracyjny (unieważniony przez w/w przedsiębiorcę),

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana (unieważnioną przez w/w przedsiębiorcę),

 • tablice rejestracyjne (unieważnione przez w/w przedsiębiorcę),

 • dokument stwierdzający tożsamość.

b) W przypadku kradzieży pojazdu:

 • jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,

 • dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • dokument stwierdzający tożsamość.

c) W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:

 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 • dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • tablice rejestracyjne,

 • dokument stwierdzający tożsamość.

d) W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,

 • dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • tablice rejestracyjne,

 • dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,

 • dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty:

Opłata skarbowa: 10 zł. Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3 nr konta: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Inne istotne informacje (uwagi):

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. Zmian.).

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. Poz. 1727 z póź. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. Nr 44, poz. 419 z 2002 r. z późn. zm.)

 5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015r., poz. 140 z późn zm.).

 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 z późn. zm.).

 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)