Przejdź do treści strony WCAG

Zaświadczenie potwierdzające dane zarejestrowanego pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III, tel. +48 77/4103 695, wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiścić stosowne opłaty.

PEŁNOMOCNICTWO

Wymagane dokumenty:

 • Podanie oraz:

 • dowód rejestracyjny / kartę pojazdu jeżeli wydanie zaświadczenia spowodowane jest zniszczeniem tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność,

 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań jeżeli dowód rejestracyjny / karta pojazdu zostały zagubione,

 • dokument stwierdzający tożsamość,

 • dowód własności pojazdu, jeżeli pojazd  został sprzedany a nie zarejestrowany na nowego właściciela.


 

Opłaty:

Opłata skarbowa: 17 zł. Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3 nr konta: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia sprawy:

Do 7 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i opłatami.

Zakończenie sprawy:

Interesant otrzymuje zaświadczenie.

Inne istotne informacje (uwagi):

 • W przypadku gdy dane właściciela pojazdu są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu, organ rejestrujący wydaje zaświadczenie po zgłoszeniu zbycia pojazdu przez właściciela, na którego wystawione były zagubione dokumenty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 oraz z 2015 r. poz. 669),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U.2004 Nr 267, poz. 2658),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. 2006 Nr 59, poz. 421),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. 2004 Nr 229, poz. 2311),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. Poz. 451),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 431),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. 2012 poz. 585),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2012 Poz. 481).