Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu


I. Zadania w zakresie edukacji:
 
1) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, poradni psychologiczno- pedagogicznych, placówek kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania
2) Prowadzenie działań dla zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w szkołach oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych.
3) Ustalanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
4) Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
5) Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół lub placówek.
6) Opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.
7) Prowadzenie spraw związanych z:
a) wydawaniem zezwolenia na założenie szkoły publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły- prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
b) likwidacją szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,
c)  łączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
d) rozwiązywaniem zespołów szkół lub placówek oraz nadawaniem szkołom lub placówkom wchodzącym w skład zespołu  odrębnych statutów,
e) włączaniem i wyłączaniem szkół z zespołów.
8) Określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych.
9) Nadanie stopnia awansu zawodowego.
10) Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek .
11) Prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.
12) Nadawanie (i cofanie ) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
13) Dotowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
14) Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom z budżetu powiatu.
15) Przygotowywanie projektów regulaminów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16) Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego i w porozumieniu z dyrektorem placówki organizowanie nauczania indywidualnego.
17) Prowadzenie sprawozdawczości oświatowej.
18) Organizowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli w podległych placówkach oświatowych.
19) Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

II. Zadania w zakresie kultury i sportu:

1) Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury.
2) Ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami.
3) Podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków w wydawanych przepisach.
4) Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów.
5) Wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury.
6) Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków.
7) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem instytucji kultury oraz muzeów.
8) Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.
9) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.
10) Nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę ma terenie powiatu – z wyłączeniem polskich związków sportowych i związków sportowych o zasięgu krajowym.
11) Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla jej rozwoju.
12) Prowadzenie działalności instruktażowo- metodycznej dla pracowników kultury.
13) Współdziałanie w zakresie ochrony zabytków architektury kościelnej.
14) Współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych o charakterze ponadgminnym.