Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Miejsce załatwienie sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

pokój nr 117

tel. +48 77/ 4103 695 wew. 115, 116

Podstawa prawna:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie  należy złożyć osobiście ( w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu,w sekretariacie Starostwa) lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

4) statut szkoły lub placówki;

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:

a) art. 14 ust. 3 ww. ustawy - w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

b) art. 14 ust. 4 ww. ustawy - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Wpisu do ewidencji dokonuje się w terminie 30 dni od daty wpływy zgłoszenia.

Zakończenie sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Inne istotne informacje (uwagi):

Jeśli osoba prowadząca ubiega się jednocześnie o nadanie szkole lub placówce uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wówczas do wniosku należy załączyć także pozytywną opinię kuratora  oświaty, a w wypadku kształcenia w zawodach dla których właściwym jest minister zdrowia – także opinię tego ministra.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Sławomir Hinborch
 • opublikowano:
  05-10-2011 13:09
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  03-06-2019 12:32
  przez: Robert Kupniewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 6027
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl