Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadanie stopnia awansu zawodowego

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Miejsce załatwienie sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

pokój nr 117

tel. +48 77/ 4103 695 wew. 115, 116

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1762), rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2020).

Rozpoczęcie sprawy:

Wniosek należy złożyć osobiście ( w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w sekretariacie Starostwa) lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:

 Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta  wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Inne istotne informacje (uwagi):

Od decyzji przysługuje odwołanie do opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.