Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat, nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Dąbrowie

Starosta Namysłowski

O G Ł A S Z A

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat,
nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w obrębie
wsi Dąbrowa.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej teren rolny częściowo zadrzewiony - dz. nr 324 k.m.3 o pow. 0,7450 ha W skład działki wchodzą grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem LsV. 
  Działka położona w obrębie wsi Dąbrowa gmina Świerczów, lokalizacja średnio atrakcyjna w otoczeniu terenów o funkcji rolnej i leśnej
  w bliskości terenów zabudowy wiejskiej. Grunt niskiej klasy przydatności, nie wyposażony w urządzenia do produkcji rolnej i leśnej, dojazd drogą gruntową.
  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów nieruchomość oznaczona symbolem B/R – teren użytków rolnych, w tym: gruntów ornych, użytków zielonych, pastwisk, upraw ogrodniczych i sadowniczych, zadrzewień śródpolnych, zieleni łęgowej, stawów hodowlanych i zbiorników wodnych służących potrzebom rolnictwa oraz symbolem B/L – teren lasów.
  Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00080994/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.
  Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu na okres do 3 lat (począwszy od podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu).
 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi 490,00 zł brutto. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsz dzierżawny za I półrocze jest płatny w terminie do 30 listopada 50%, a za II półrocze w terminie do 31 marca 50%. Po upływie każdego roku dzierżawy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS. Cena wywoławcza rocznego czynszu oraz cena rocznego czynszu ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto. Cena wywoławcza rocznego czynszu oraz cena rocznego czynszu ustalona w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie.
 3. Minimalna wysokość postąpienia 5,00 zł.
 4. Wadium wynosi 25,00 zł. Wadium może być wpłacone w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2012 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 6. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem, że wpłacą / wniosą wadium najpóźniej dnia 18.07.2012 r. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
 7. Osobie, która wygra przetarg, wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
 8. Starosta Namysłowski może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Pliki do pobrania:

 1. PDFWyniki I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości dz. nr 324 położonej w Dąbrowie.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  22-06-2012
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • opublikowano:
  22-06-2012 09:49
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • zmodyfikowano:
  24-07-2012 14:40
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4103
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl