Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego

 

Uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
60. XLI/343/2014 24 październik 2014 w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
59. XLI/341/2014 24 październik 2014 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015 
58. XLI/340/2014 24 październik 2014 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na
parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
57. XL/327/2014 24 września 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
56. XXXIX/318/2014 11 czerwca 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
55. XXXVIII/310/2014 30 kwietnia 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
54. XXXVII/303/2014 26 marca 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2014 roku
53. XXXVI/294/2014 26 lutego 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
52. XXXV/291/2014 29 stycznia 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
51. XXXIV/288/2013 20 grudnia 2013 r. uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok
50. XXXIV/283/2013 20 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
49. XXXIV/282/2013 20 grudnia 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
48. XXXIII/278/2013 27 listopada 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
47. XXXIII/277/2013 27 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
46. XXXIII/274/2013 27 listopada 2013 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2014
45. XXXII/272/2013 30 października 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
44. XXXII/271/2013 30 października 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
43. XXXII/270/2013 30 października 2013 r. opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
42. XXXII/269/2013 30 października 2013 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
41. XXXI/265/2013 25 września 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
40. XXXI/264/2013 25 września 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków
39. XXX/260/2013 19 czerwca 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
38. XXX/257/2013 19 czerwca 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2013 roku
37. XXX/256/2013 19 czerwca 2013 r. zmiany uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
36. XXIX/251/2013 29 maja 2013 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
35. XXV/220/2013 30 stycznia 2013 opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
34. XXIV/215/2012 19 grudnia 2012 uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
33. XXIV/204/2012 19 grudnia 2012 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
32. XXII/193/2012 31 października 2012 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
31. XIX/168/2012 30 maja 2012 zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania zniŜek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
30. XIX/167/2012 30 maja 2012 zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
29. XIX/166/2012 30 maja 2012 przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie
28. XIX/165/2012 30 maja 2012 przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych
w Namysłowie
27. XIX/164/2012 30 maja 2012 przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
26. XIX/163/2012 30 maja 2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
25. XIX/162/2012 30 maja 2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
24. XVI/143/2012 29 lutego 2012 warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
23. XIV/111/2011 28 grudnia 2011 uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok
22. XIII/104/2011 23 listopada 2011 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2012
21. XII/102/2011 26 października 2011 uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego
20. XI/88/2011 15 września 2011 opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę.
19. X/72/2011 29 czerwca 2011 zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLIV/400/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011
18. VI/34/2011 25 lutego 2011 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
17. VI/35/2011 25 lutego 2011 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
16. VI/33/2011 25 lutego 2011 uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok
15. XLIV/400/2010 10 listopada 2010 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011
14. XLIV/401/2010 10 listopada 2010 zasad udzielania zniŜek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych
13. XLIII/394/2010 27 października 2010 szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
12. XXXVIII/356/2010 28 kwietnia 2010 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
11. XXXVIII/362/2010 28 kwietnia 2010 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Namysłowskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym
10. XXXVIII/363/2010 28 kwietnia 2010 określenia zasad udzielania dotacji z budŜetu Powiatu Namysłowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
9. XXXIV/320/2009 30 grudnia 2009 uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok
8. XXXIII/308/2009 25 listopada 2009 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2010
7. XXXIII/310/2009 25 listopada 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/2007 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania
6. XXXII/295/2009 21 października 2009 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
5. XXIX/281/2009 24 czerwca 2009 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
4. XXVIII/266/2009 29 maja 2009 likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie
3. XXVI/253/2009 25 marca 2009 uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2. XXIV/246/2009 21 stycznia 2009 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimanzjalnych w powiecie namysłowskim
1. XXIII/225/2008 29 grudnia 2008 uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.