Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Budowlanego

Przyjmowanie dokumentów elektronicznych.


Od 27 CZERWCA 2012 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w pow. namysłowskim można załatwiać sprawy urzędowe przez internet, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wejście do Elektronicznej Skrzynki Podawczej PINB Namysłów:

Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 1. założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,
 2. posiadanie profilu zaufanego ePUAP - czyli zestawu informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego.


Doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.
Podstawa prawna:
Art 39 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.1960, Nr 30, poz.168)


W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
Podstawa prawna:
Art 46 §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.1960, Nr 30, poz.168)

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1) akceptowane są następujące formaty załączników:
- .doc, .rtf,
- .xls,
- .txt,
- open document,
- .pdf,
- dla plików graficznych: .gif, .tif, .bmp, .jpg,
- dla danych skompresowanych: .zip, .rar;
2) dokument (podanie, żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie itp.) wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko nadawcy (nazwa),
- adres nadawcy,
- treść żądania;
3) dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES lub Profilem Zaufanym,
4) wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 3 MB;
5) dokumenty zawierające szkodliwe oprogramowanie zostaną automatycznie odrzucone i pozostaną nierozpatrzone.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2012
  przez: Ewa Zamorowska
 • opublikowano:
  03-07-2012 13:14
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  03-07-2012 13:23
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  odwiedzin: 4338
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl