Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na  sprzedaż nieruchomości 

(działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego

(działki budowlane w ilości 29 szt.)

 

Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położone w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego, ogłoszone Uchwałą Nr 56/251/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. działki o nr ewid.: 1) 437/321; 2) 437/322; 3) 437/323; 4) 437/324; 5) 437/326; 6) 437/327; 7) 437/328; 8) 437/329; 9) 437/330; 10) 437/331; 11) 437/332; 12) 437/333; 13) 437/334; 14) 437/335; 15) 437/336; 16) 437/338; 17) 437/339; 18) 437/341; 19) 437/342; 20) 437/344; 21) 437/345; 22) 437/346; 23) 437/348; 24) 437/349; 25) 437/350; 26) 437/351; 27) 437/352; 28) 437/353; 29) 437/355.

Wadia należy wnieść do dnia 10.09.2012 r. Przetargi odbędą się w dniu 14.09.2012 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargów o godzinie 10:00.

Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego (adres strony internetowej www.namyslow.pl na zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”).

Działki (nieruchomości) położone są w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki niezabudowane i nieuzbrojone. Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie – nieurządzone. Działki nie zagospodarowane, nie ogrodzone, teren płaski, rozłóg korzystny. Działki stanowią grunt orny uprawiany rolniczo klasy R IIIb i R IVa.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Wszystkie w/w działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2.

Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Lp.

Nr

działki

Pow.

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

437/321

0,1181

62.000,00

3.200,00

630,00

2.

437/322

0,1208

63.400,00

3.300,00

640,00

3.

437/323

0,1100

57.800,00

2.900,00

580,00

4.

437/324

0,1093

57.400,00

2.900,00

580,00

5.

437/326

0,1200

63.000,00

3.200,00

640,00

6.

437/327

0,1216

63.800,00

3.200,00

640,00

7.

437/328

0,1000

52.600,00

2.700,00

530,00

8.

437/329

0,1000

52.600,00

2.700,00

530,00

9.

437/330

0,1000

52.600,00

2.700,00

530,00

10.

437/331

0,1000

52.600,00

2.700,00

530,00

11.

437/332

0,1000

52.600,00

2.700,00

530,00

12.

437/333

0,1000

52.600,00

2.700,00

530,00

13.

437/334

0,1000

52.600,00

2.700,00

530,00

14.

437/335

0,1002

52.700,00

2.700,00

530,00

15.

437/336

0,1005

52.900,00

2.700,00

530,00

16.

437/338

0,1039

54.600,00

2.800,00

550,00

17.

437/339

0,1029

54.100,00

2.800,00

550,00

18.

437/341

0,1100

57.800,00

2.900,00

580,00

19.

437/342

0,1040

54.700,00

2.800,00

550,00

20.

437/344

0,1022

53.700,00

2.700,00

540,00

21.

437/345

0,1030

54.200,00

2.800,00

550,00

22.

437/346

0,1030

54.200,00

2.800,00

550,00

23.

437/348

0,1458

76.400,00

3.900,00

770,00

24.

437/349

0,1426

74.800,00

3.800,00

750,00

25.

437/350

0,1388

72.800,00

3.700,00

730,00

26.

437/351

0,1398

73.300,00

3.700,00

740,00

27.

437/352

0,1396

73.200,00

3.700,00

740,00

28.

437/353

0,1387

72.700,00

3.700,00

730,00

29.

437/355

0,1398

73.300,00

3.700,00

740,00

Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.

Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty/wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający/wnoszący wadium zgłasza  przystąpienie do przetargu.

W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły/wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.

Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie I (pierwszych) i II (drugich) przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 44/201/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2012 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 23.03.2012 r. do dnia 13.04.2012 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 70 (5767) z dnia 23.03.2012 - str. 23. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  upłynął dnia 04.05.2012 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.

I (pierwsze) przetargi odbyły się dnia 15.06.2012 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 48/216/2012 z dnia 07.05.2012 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 15.06.2012r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A pokój nr 210 lub telefonicznie pod nr (077) 410 36 95 wew. 209.

 

                                                                                                     Zarząd Powiatu Namysłowskiego

Pliki do pobrania:

  1. PDFDziałki przy ul. Gałczyńskiego.pdf (1,99MB)
  2. PDFUCHWAŁA - ZP nr 56-251-2012 z dnia 08 sierpnia 2012 r..pdf (83,91KB)
  3. PDFWyniki II przetargu na działki przy ul. Gałczyńskiego.pdf (30,18KB)