Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa / Załatwianie spraw

Wydział Architektury i Budownictwa informuje, że została już uruchomiona możliwość elektronicznego składania wniosków w procesie budowlanym do organów administracji architektoniczno-budowlanej za pomocą rządowej aplikacji e-budownictwo.

http://e-budownictwo.gunb.gov.pl/


Po kliknięciu na wymienione poniżej zadania, wyświetlone zostaną informacje, o sposobie załatwienia spraw, z nimi związanych.

 1. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.
 2. Sprawowanie nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych.
 3. Sprawowanie nadzoru i kontroli:
  a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej,
  b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego.
 5. Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 6. Przygotowywanie i przekazywanie do ministerstwa wniosków o dokonanie odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych.
 7. Nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zapewnienia nadzoru autorskiego.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń o budowie oraz wykonywaniu robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 9. Nakładanie w drodze postanowienia obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do zgłoszenia o budowie lub wykonaniu robót budowlanych.
 10. Wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji w sprawach związanych ze zgłoszeniem o budowie lub wykonaniu robót budowlanych.
 11. Nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
 12. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych.
 13. Nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu, objętego obowiązkiem zgłoszenia.
 14. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 15. Nakładanie w drodze postanowienia obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym uzupełnienia o brakujące opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia.
 16. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
 17. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub uchylających pozwolenie na budowę w przypadku zamiaru odstąpienia lub odstąpienia od istotnych warunków pozwolenia na budowę.
 18. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 19. Nakładanie obowiązku zapewnienia nadzoru na budowie.
 20. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych.
 21. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
 22. Uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską.
 23. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 24. Rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych oraz określenie warunków korzystania z tego prawa.
 25. Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 26. Przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopii decyzji i 1 egz. dokumentacji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych.
 27. Uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w czynnościach kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
 28. Uzgadnianie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w miarę potrzeb, planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych.
 29. Prowadzenie obowiązującej statystyki.
 30. Przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę do wiadomości organom, które wydały decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
 31. Przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości.
 32. Współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami, organami w sprawach z zakresu prawa budowlanego.
 33. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego i użytkowego dla celów ustanowienia odrębnej własności.
 34. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domów jednorodzinnych ( dla celów dodatku mieszkaniowego).
 35. Prawo do uzyskiwania zawiadomienia o przystąpieniu przez gminę do sporządzania planu miejscowego i udziału na prawach strony (właściciela nieruchomości powiatowych ) w pracach nad planem.
 36. Prawo do otrzymania kopii uchwalonego przez gminę planu miejscowego.
 37. Prowadzenie w granicach swojej właściwości rzeczowej analiz i studiów zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 38. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

 

Do pobrania: Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa.