Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz robót wymagających zgłoszenia / niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia

ZGŁOSZENIA ORGANOWI ADMINISTRACJI

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ WYMAGA BUDOWA:

 

(art. 29 ust. 1 – ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2020r. poz. 1333)

 

1)    wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści    

       się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2)    sieci:

       a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

       b) wodociągowych,

       c) kanalizacyjnych,

       d) cieplnych,

       e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

3)   wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji

       transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

4)    obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na

       terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego

       do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz   

       użyteczności publicznej;

5)    oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

6)    zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

7)    tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do

       rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później

       niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

8)   pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu,

       do 2,50 m;

9)   instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3,

      przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

10) kanalizacji kablowej;

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą

       z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania

       złóż węglowodorów;

13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza

      śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody

       i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

14) wolno stojących:

       a) parterowych budynków gospodarczych,

       b) garaży,

       c) wiat

       – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może

       przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

15) przydomowych:

      a) ganków,

      b) oranżerii (ogrodów zimowych)

      – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może

      przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki

      przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba    

       tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

17) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego

      utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,

      sytuowanych na obszarze Natura 2000;

18) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości

      konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni

      nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu,

      przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu

     Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

19) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na  

      obszarze Na-tura 2000;

20) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

21) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;

23) przyłączy:

      a) elektroenergetycznych,

      b) wodociągowych,

      c) kanalizacyjnych,

      d) gazowych,

      e) cieplnych,

      f) telekomunikacyjnych

     – z zastrzeżeniem art. 29a;

24) kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

      publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;

25) stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności

      i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu

      publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;

26) niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;

27) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

28) obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

29) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową

      w ramach istniejącej działki siedliskowej:

      a) płyt do składowania obornika,

      b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

      c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej

         niż 7 m,

      d) silosów na kiszonkę;

30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

 

 

 

ZGŁOSZENIA ORGANOWI ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ WYMAGA WYKONANIE

ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA:

 

(art. 29 ust. 3 – ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2020r. poz. 1333)

 

1)    przebudowie:

       a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych   

           jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza   

           działkę, na której budynek jest usytuowany,

       b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11–13 oraz 30,

       c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i e,

       d) dróg, torów i urządzeń kolejowych,

       e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,

       f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej

           niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu

           ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,  

           568, 695 i 1086);

 

2)    remoncie:

       a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

       b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie

            przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;

 

3)    instalowaniu:

       a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej   

           urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a   

           także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej

           3 m,

       b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania

           zbiorowego,

       c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych

           poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

       d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

       e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego

           2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

 

 

NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ANI ZGŁOSZENIA BUDOWA:

(art. 29 ust. 2 – ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2020r. poz. 1333)

 

1)    obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach

       istniejącej działki siedliskowej:

       a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji   

          nie większej niż 4,80 m,

       b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2)   wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek    

      mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na

      działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

3)   wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce     

      nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

4)   altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o

       rodzinnych ogrodach działkowych;

 5)  wiat przystankowych i peronowych;

 6)  parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego

      utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,

       z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;

7)   stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na

       obszarze Natura 2000;

8)   gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie

      większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i

       głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele

       gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na  

       obszarze Natura 2000;

9)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

10)  parkometrów z własnym zasilaniem;

11)  zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12)  przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;

13)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

14)  obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;

15)  opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i

       potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących

       konstrukcji oporowych;

16)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

17)  telekomunikacyjnych linii kablowych;

18)  urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-

       -meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

       a)  posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

       b)  punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

       c)  piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

19)  obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

20)  ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;

21)  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych

       na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych,

       badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

22)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących

       jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

23)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych

       i rezerwatów przyrody;

24)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych,

       budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na   

       terenach wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego

       prowadzenia walki;

25) obudowy ujęć wód podziemnych;

26)  punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności

       i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

       w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;

27) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami   

       wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:

       a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,

       b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

       c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących

      przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;

29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:

      a) elektroenergetycznymi,

      b) wodociągowymi,

      c) kanalizacji sanitarnej,

      d) cieplnymi

     – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;

30) naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych

      klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;

31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej

      3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

 

 

 

NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ANI ZGŁOSZENIA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA:

(art. 29 ust. 4 – ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2020r. poz. 1333)

 

1)    przebudowie:

       a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków

            mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów

            konstrukcyjnych,

       b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,

       c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,

       d) urządzeń budowlanych;

 

2)    remoncie:

       a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:

       – budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,

       – budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród   

          zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,

       b) urządzeń budowlanych;

 

3)    instalowaniu:

       a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń,    

           w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego

           z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,

       b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych     

            wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

       c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej    

            elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy

            zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą

            do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony

            przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu

            tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa

            w art. 56 ust. 1a,

        d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych;

 

 4)    utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA ORGANOWI ADMINISTRACJI

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ WYMAGA ROZBIÓRKA:

 

(art. 31 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 1 pkt 1 – ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2020r. poz. 1333)

 

 

  1. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską –

       o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

 

 

NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ANI ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKA:

            (art. 31 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 1 pkt 2,3 – ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2020r. poz. 1333)

 

 

1)   obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie    

       podlegają ochronie jako zabytki;

 

2)    budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony