Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak uzyskać pozwolenie na budowę lub rozbiórkę ?

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój nr 108, 109, 110, tel. +48 77/4103 695, wew. 108, 109, 110.

Podstawa prawna :

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1546).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę / rozbiórkę.

Wymagane dokumenty :

Opłaty :
przy złożeniu wniosku: należy dokonać opłaty za decyzję o pozwolenu na  budowę / rozbiórkę  zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (za wyjątkiem zwolnionych - wg ustawy). Opłaty za pozwolenie budowlane wpłaca sie na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
W przypadku ustanowienie pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (oprócz  zwolnionych).

Czas załatwienia sprawy :
Zgodnie z art. 35 ust. 6 Prawa Budowlanego.

Zakończenie sprawy :
Osoba zainteresowana otrzymuje decyzję o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.

Inne istotne informacje (uwagi) :

  1. W trakcie postępowania mogą być wydawane postanowienia.
  2. Decyzja staje się ostateczna i może być wykonywana po 14 dniach od najpóźniejszej daty potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę.
  3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Namysłowskiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Namysłowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna