Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat stoiska obsługi klienta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku
Starostwa Powiatowego w Namysłowie

 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu – urządzonego stoiska obsługi klienta z używalnością pomieszczeń dodatkowych położonego na sali operacyjnej obsługi klientów  na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie (Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów). Przeznaczenie stoiska – usługi ubezpieczeniowe. Standard wysoki, stolarka pcw, posadzki ceramiczne, oświetlenie punktowe.
  Lokal (stoisko)  mieści się w budynku położonym na działkach o nr ewid.: 1060/1, k.m. 8, o pow. 0,0032 ha, 1061/2, k.m. 8, o pow. 0,2367 ha, 1062/1, k.m. 8, o pow. 0,0262 ha, KW OP1U/00019378/6 i OP1U/00070753/4.
  W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów nieruchomość, w której znajduje się lokal przeznaczona pod usługi oznaczone symbolem „U”.
  Łączna pow. użytkowa lokalu to 17 m2 (w tym: pow. użytkowa podstawowa stoiska 16 m2, pow. użytkowa dodatkowa 1 m2).
  Lokalizacja ogólna: atrakcyjna w sąsiedztwie terenów usług i mieszkaniowych.
  Lokalizacja szczegółowa: bardzo atrakcyjna, położenie na parterze budynku Starostwa Powiatowego, na sali operacyjnej obsługi klientów.
  Instalacje: woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepłociąg, telefon, komputer, wentylacja, dojazd dogodny, miejsca parkingowe w pobliżu.Korzystanie z pomieszczeń dodatkowych: pomieszczenia WC z umywalka, pomieszczenie socjalne na I piętrze.
  Lokal zostanie wydzierżawiony w drodze przetargu na okres do 3 lat począwszy od 01.11.2012 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ubezpieczeniowych w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.
 1. Cena wywoławcza (czynsz dzierżawny) za dzierżawę lokalu wynosi 1.500,00 zł miesięcznie w tym 23% podatek VAT. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsz za dzierżawę płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu w czasie trwania umowy dzierżawy. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględnienia podatku od nieruchomości, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie.
 2. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto.
 3. Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł.
 4. Wadium wynosi 250,00 zł. Wadium może być wpłacone w pieniądzu, albo wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 25.10.2012 r. włącznie. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
 5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2012 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 7. Osobie, która wygra przetarg, wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
 8. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 9. Ogłoszenie I (pierwszego) przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat – Uchwała nr 56/254/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 186 (5883) z dnia 10.08.2012 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 32 (185), str. 4.
 10. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

       

        Zarząd Powiatu Namysłowskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pliki do pobrania:

 1. PDFUchwała ZP nr 59-273-2012 z dnia 26.09.2012 r..pdf
 2. PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-09-2012
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • opublikowano:
  28-09-2012 13:57
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • zmodyfikowano:
  31-10-2012 11:31
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4223
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl