Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro rzeczy znalezionych

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397);
 • Zarządzenie Nr 16/05/2017 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 maja 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.  

 

Zadania Biura realizuje:
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

46-100 Namysłów, Plac Wolności 12A

II piętro, pokój nr 221

Telefon – 77 4 103 695

 

Biuro pracuje w godzinach pracy Starostwa

 

Biuro przyjmuje do depozytu:

 1. Do Biura przyjmuje się przedmioty znalezione, które posiadają wartość przekraczającą 100 zł, jak również pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 2. Biuro przyjmuje także sprzęt lub ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe a w szczególności legitymacje, książeczki, zaświadczenia wojskowe i karty powołania oraz inne dokumenty wystawione przez administrację wojskową. 
 3. Biuro przyjmuje rzeczy znalezione w budynkach publicznych lub budynkach i pomieszczeniach otwartych dla publiczności, środkach transportu publicznego, które zostały oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego i w terminie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy nie zostały odebrane przez osobę uprawnioną.

 

Biuro odmawia przyjęcia do depozytu rzeczy:

1.   Biuro odmawia przyjęcia do depozytu rzeczy:

 1. nie posiadających żadnej wartości lub posiadających wartość poniżej 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 2. co do których zachodzi podejrzenie, że zostały one porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,
 3. zaliczanych do produktów niebezpiecznych, żrących łatwopalnych lub wybuchowych,
 4. których przechowywanie jest niemożliwe,
 5. która została znaleziona w budynku, miejscu publicznym lub środku transportu innym niż stanowiący własność Powiatu Namysłowskiego do upływu terminu 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
   
 6.  Biuro nie przyjmuje zwierząt które:
  1. zabłąkały się lub uciekły - opiekę zapewniają schroniska;
  2. są zwierzętami bezdomnymi – opieka spoczywa na samorządach gminnych.
  3. Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą znalezioną wg własnego uznania.

 

Odbiór rzeczy znalezionych przez osobę uprawnioną:
 

1.  Wydając rzecz z depozytu Biura osobie uprawionej do jej odbioru:

     1) sprawdza się tożsamość osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej (dowód osobisty, paszport);

     2) przyjmuje od osoby uprawnionej do odbioru „Wniosek o wydanie rzeczy”, w którym  należy podać datę i miejsce zagubienia rzeczy, jej szczegółowy opis uwzględniający cechy charakterystyczne (znalazca może przedstawić dowody stwierdzające zakup przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

2. Przed wydaniem rzeczy z Biura osoba uprawniona do odbioru rzeczy zobowiązana jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania.

 

Odbiór rzeczy znalezionych przez znalazcę:
 

 1. W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie nie krótszym niż 14 dni, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w terminie określonym w wezwaniu jej właścicielem staje się powiat.
 2. Wydanie rzeczy dla znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy o ile o nie wystąpiła i po uiszczeniu przez nią tych kosztów.
 3. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.
 4. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

 

 Druki do pobrania:
 

PDFSTAN BIURA NA DZIEŃ 21.12.2023r.pdf (141,90KB)